TOELICHTING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 42 WETBOEK VAN KOOPHANDEL FABRIEKEN EN KANTOREN 5.205.000, Zijn gewaardeerd tegen kostprijzen, minus afschrijvingen. huizen en gronden Is de getaxeerde waarde bij onderhandse verkoop, verminderd met af schrijvingen. belangen bij aanverwante ondernemingen Staan te boek tegen getaxeerde waarden, welke liggen beneden kostprijzen. debiteuren 9.625.484,27 Zijn opgenomen voor de bedragen der vorderingen, verminderd met de nodig geachte afschrijvingen. voorraden 10.846.392,12 Zijn gewaardeerd tegen kostprijzen, resp. productieprijzen, of lager. effecten, genoteerd te amsterdam Zijn gewaardeerd tegen beurskoersen per heden. kassa, bankiers en belegde kasgelden Zijn opgenomen met de nominale bedragen en, voor zover het bedragen in vreemd geld betreft, omgerekend tegen de op de balansdatum geldende koersen. AMSTERDAM, 30 SEPTEMBER 1951. Raad van Commissarissen: Collot d'Escury Directie: Honig Gerritzen Feith Albarda Emmens Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken Van den Berg 8.509.870,81 5.640.889,77 196.227,89 5.847.854,94 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 12