het fustbier. Het aandeel van de verkoop op fles van alle Nederlandse brouwerijen gezamenlijk heeft het volgende verloop gehad: 1939 ca. 15 1948 41,4% 1949 42,8% 1950 43,1 Deze ontwikkeling, die zich nog steeds voortzet en die men in alle landen waarneemt, betekent enerzijds belangrijke investeringen in kostbare bottelarij-installaties en anderzijds een slechter rendement, daar de prijzen van flessenbier in ons land ongunstig liggen ten opzichte van die voor fustbier. Ook wij hebben ons voor dit doel in het verslagjaar grote investeringen moeten getroosten. Intussen zijn de met grote inspanning gedurende de na-oorlogse jaren aangebrachte verbe teringen van onze technische installaties zodanig, dat wij menen, dat zij alleszins voldoen aan de hoge eisen, welke aan onze bedrijven worden gesteld. Het verkrijgen der benodigde grondstoffen heeft menigmaal moeilijkheden gegeven. Voor de hulpvaardigheid, die wij daarbij van de betreffende autoriteiten mochten ondervinden, betuigen wij gaarne onze dank. Onze belangrijkste exportmarkten waren: West-Afrika en de Verenigde Staten. Verheugend was het te constateren, dat de vraag naar Nederlands bier in Suriname en op de Nederlandse Antillen in het algemeen en naar ons bier in het bijzonder weer stijgende is. Hoewel op alle markten de concurrentie is toegenomen, zijn wij er wederom in geslaagd, dank zij de goede naam van ons product, tegen lonende prijzen onze positie te handhaven en veelal te verbeteren. Met voldoening kunnen wij vaststellen, dat in het nieuwe boekjaar deze ontwikkeling niet tot staan is gekomen, doch integendeel verdere voortgang heeft gemaakt. In het verslagjaar exporteerden wij 34 van de productie van onze Nederlandse bedrijven. De inkomsten uit de buitenlandse brouwerijen zijn wederom gunstig geweest en hebben in enkele gevallen onze verwachtingen overtroffen. Wij verwijzen in dit verband naar het jaarverslag van de N.V. Cobra, waarin wij in belang rijke mate geïnteresseerd zijn. Deze holding-company heeft deelnamen in de brouwerijen in het buitenland, waarover wij in de een of andere vorm zeggenschap hebben. Voorts hebben wij naast de N.V. Cobra een groot direct belang bij de Malayan Breweries Ltd., Singapore, en een minder groot rechtstreeks belang bij de N.V. Heineken's Indonesische Bierbrouwerij Maatschappij in Surabaja. De brouwerij te Surabaja heeft, in velerlei opzicht, een moeilijk jaar achter de rug, maar kan niettemin op een behoorlijk resultaat wijzen. De vraag naar de producten der Malayan Breweries Ltd. te Singapore, en van haar dochter maatschappij Archipelago Brewery Co. Ltd. is wederom gestegen, zodat tot een belangrijke uit breiding van beide brouwerijen moest worden besloten. Het financiële resultaat was alleszins bevredigend.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1949 | | pagina 5