De gang van zaken bij de Distilleerderij en Likeurstokerij P. Hoppe N.V. was, dank zij de groote vraag naar haar producten, bepaald gunstig te noemen. De vruchtensappenfabriek de N.V. Polar te Maastricht heeft haar productie vergroot. Met de aflevering der pectine is reeds een aanvang gemaakt. De moderniseering van onze bedrijven heeft verderen voortgang gemaakt. Weliswaar is het tempo vertraagd, omdat de lange levertijden van de benoodigde installaties veelal nog overschreden werden, doch hetgeen tot stand gekomen is, stemt tot voldoening. Het probleem der fiscale afschrijvingen geldt ook voor ons bedrijf in zijn vollen omvang en het is te hopen, dat de Regeering het eminente belang van dit vraagstuk op korten termijn zal inzien. Door de fiscale politiek is het bedrijfsleven onvoldoende voorbereid voor een omslag der conjunctuur en het is te vreezen, dat de heele Nederlandsche industrie in groote moeilijkheden zal geraken, indien de Overheid niet tijdig aan de zoo gerechtvaardigde verlangens tegemoet komt. Ter toelichting van enkele balanshoofden diene het volgende: Fabrieken en Kantoren. De toename wordt verklaard door het herstellen en vernieuwen van installaties, waarop reeds dadelijk op de bij ons gebruikelijke wijze is afgeschreven. Huizen en Gronden. De verhooging van dezen actiefpost vindt haar oorzaak in verbouwingen en uitbreidingen van door den oorlog verwoeste of beschadigde panden, en eenige aankoopen. Belangen bij Aanverwante Ondernemingen. In het afgeloopen jaar werden onze belangen in Indonesië, Marokko en Nederland uitgebreid. Voor een inzicht in onze deelnemingen, die onder dit balanshoofd zijn opgenomen, verwijzen wij U naar ons jaarverslag over het vorige boekjaar. Debiteuren. De toename wordt verklaard door een door ons verstrekte leening uit onze geblokkeerde middelen. Anderzijds verminderde het totaal van onze vorderingen wegens den gedaalden verkoop. Wij stellen U voor uit het winstsaldo een dividend uit te keeren van 6 waarmede een bedrag is gemoeid groot 1.373.076,92. Het Statutaire Reservefonds zal dan toenemen met 92,307,69. Er resteert dan een onverdeeld saldo van 187.585,08. Wij eindigen met een woord van dank aan al onze medewerkers in binnen- en buitenland voor hun krachtsinspanning en toewijding onder vaak moeilijke omstandigheden. HONIG FEITH EMMENS Amsterdam, Januari 1949,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 6