VERSLAG VAN DE DIRECTIE AAN AANDEELHOUDERS Overeenkomstig artikel 11 onzer Statuten hebben wij de eer U hierbij ons jaarverslag over het boekjaar 1947/48 aan te bieden. In de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 1 Maart 1948, werd de Heer Ir. J. Th. Berkemeier herbenoemd tot Commissaris. In verband met het bereiken van de bij ons gebruikelijke leeftijdsgrens, heeft hij den wensch te kennen gegeven thans te wiilen aftreden. Na van 19041914 bedrijfsingenieur, van 26 Februari 1914 tot 1 October 1941 Directeur en sinds dien Commissaris onzer vennootschap te zijn geweest,, beteekent zijn besluit voor ons een groot verlies. De bijzondere verdiensten, die hij als Directeur heeft gehad, en de vele en goede adviezen, die hij ons als Commissaris uit zijn rijke ervaring heeft willen geven, zullen bij ons steeds in dankbare en eerbiedige herinnering blijven. Aan de a.s. jaarvergadering zal worden voorgesteld in de vacature te voorzien. Periodiek is de Heer Mr. H. Albarda aan de beurt van aftreden, die echter terstond herkies baar is. Een groot verlies is in het achter ons liggende jaar voor ons geweest het aftreden van onzen mede-directeur Mr. D. U. Stikker, als gevolg van zijn benoeming tot Minister van Buitenlandsche Zaken. Zijn'beteekenis voor onze vennootschap is wel zeer groot geweest en wij willen niet nalaten hem van deze plaats onzen oprechten dank te betuigen voor alles wat hij tot het welzijn en den bloei van onze brouwerij heeft bijgedragen. De Heer Ir. A. M. Söhngen werd in het begin van dit boekjaar tot procuratiehouder benoemd; in verband met verandering van werkkring heeft de Heer Dr. F. A. de Graaff, procuratiehouder onzer vennootschap, onzen dienst verlaten. Evenals de geheele Nederlandsche brouwerijindustrie, bevindt ook ons bedrijf hier te lande zich midden in een afzetcrisis, die ernstige vormen heeft aangenomen. Daar intusschen geen kost prijsverlagende factoren zijn opgetreden, anderzijds in den prijs van onze producten geen verbetering is gekomen, hebben wij ternauwernood de voor onze binnenlandsche bedrijven gebruikelijke afschrijvingen kunnen verdienen. In hoeverre de bij het schrijven van dit verslag in verband met de Benelux-overeenkomsten voorgestelde accijnsverlaging eenige verlichting zal brengen, dient te worden afgewacht, daar op dit oogenblik de onderhandelingen met de Overheid over de bierprijzen haar beslag nog niet hebben gekregen. Onze export was in het verslagjaar bevredigend, ook al viel allerwege toenemende concurrentie vast te stellen. Tengevolge hiervan en door de inkomsten uit onze nevenbedrijven en onze belangen in het buitenland, hebben wij dit jaar toch nog een redelijk resultaat kunnen bereiken. De bouw van de brouwerij in Lagos heeft met allerlei moeilijkheden te kampen gehad en zal eerst in April van dit jaar gereed komen. Ook de Bouteillerie de Léopoldville is niet in 1948 gereed gekomen; aan te nemen is echter, dat zulks over eenige maanden het geval zal zijn. Het feit, dat de bouw van een nieuwe brouwerij te Port of Spain (Trinidad) op aanzienlijk ongunstigere condities zou moeten plaatsvinden dan aanvankelijk werd verwacht, heeft de N.V. Cobra doen besluiten van dit project af te zien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 5