AAN DE AANDEELHOUDERS DER HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. 3 Wij ontvingen van de Directie de door haar ontworpen balans en winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar met bijbehoorende toelichting, welke stukken hierachter afgedrukt zijn. Over de balans en winst- en verliesrekening hebben wij het rapport van onze accountants ontvangen; wij raden U deze stukken goed te keuren. Het jaarverslag van de Directie is eveneens hierachter afgedrukt. Hierin stelt de Directie voor een dividend van 6 uit te keeren, met welk voorstel wij ons gaarne vereenigen. Wij sluiten ons gaarne aan bij de waardeerende woorden, door de Directie gericht tot de scheidende Heeren Mr. D. U. Stikker als Directeur en Ir. J. Th. Berkemeier als Commissaris. In de a.s. jaarvergadering zal moeten worden voorzien in de vacatures, die in onzen Raad zullen ontstaan door het beëindigen van zijn functie door den Heer Ir. J. Th. Berkemeier en door het periodieke aftreden van den Heer Mr. H. Albarda; deze is herkiesbaar. De Raad van Commissarissen: COLLOT D'ESCURY GERRITZEN HEINEKEN BERKEMEIER ALBARDA BOUMAN Amsterdam, Februari 1949.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 3