Ten aanzien van enkele balanshoofden zouden wij het volgende nog kunnen mededeelen. Voor fabriekert en kantoren, waaraan wij in het afgeloopen jaar reeds een belangrijk bedrag spendeerden, dat goeddeels weer werd afgeschreven, zullen in de komende jaren nog zeer groote bedragen moeten worden besteed, om deze weer te brengen op het peil, dat zij voor den oorlog bezaten. Het balanshoofd Belangen bij Aanverwante Ondernemingen, voor de specificatie waarvan wij verwijzen naar ons jaarverslag over 1944/45, vertoont een stijging tengevolge van onze parti cipatie bij een tweede brouwerij in Singapore. De bouw van een brouwerij te Lagos, in Nigeria, welke in ons vorig jaarverslag werd aangekondigd, vordert langzaam. Wij zijn in enkele landen in onderhandeling over een uitbreiding van onze belangen; wij hopen hierover in een volgend jaarverslag mededeeling te kunnen doen. Een gedeelte van het bedrijf der Sint Servatius Bierbrouwerij N.V. te Maastricht, hebben wij omgebouwd tot een fabriek voor vruchtensappen. Wij verwachten in den komenden zomer op bescheiden schaal met den verkoop van deze producten te kunnen aanvangen. Op een enkele uitzondering na hebben alle ondernemingen, waarbij wij in binnen- en buitenland betrokken zijn, redelijke bedrijfsresultaten bereikt. Het debiteurencijfer is hoofdzakelijk gestegen tengevolge van een belangrijke vooruitbetaling op aan te koopen grondstoffen. Wij stellen U voor uit het winstsaldo, dat overblijft na de hierboven reeds vermelde reser veering voor belastingen, een dividend uit te keeren groot 6 waarmede, na de laatste wijziging van onze statuten, tengevolge waarvan ons personeel meedeelt in de resultaten van ons bedrijf, gemoeid is een bedrag groot ƒ1.373.076,92, in welk geval een bedrag groot ƒ92.307,69 aan het Reservefonds wordt toegevoegd. Met het oog op de belangrijke bedragen, welke wij in de komende jaren nog zullen moeten besteden aan onze fabrieken en kantoren, zouden wij 1.150.000,willen toevoegen aan de Reserve Diverse Belangen, waarna een onverdeeld saldo overblijft groot 52.962,95. Wij willen ook dit jaar ons verslag eindigen met een woord van dank voor de toewijding, waarmede in binnen- en buitenland ons geheele personeel medewerkt aan het overwinnen van de moeilijkheden, die wij dagelijks ondervinden. Amsterdam, Februari 1947. STIKKER HONIG FEITH EMMENS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 5