BALANS PER 30 SEPTEMBER 1945. Fabrieken en Kantoren 3.759.000 Huizen en Gronden 5.653.769 77 Belangen bij aanverwante Ondernemingen 3.278.335 81 Debiteuren 3.642.502 74 Voorraden 2.383.371 03 Effecten, genoteerd te Amsterdam 2.038.387 51 Kassa, Bankiers en Belegde Kasgelden 12.969.537 82 33.724.904 68 Kapitaal 18.000.000, Af: Niet geplaatste aandeelen 3.000.000, Reservefonds Reserve Diverse Belangen Reserve Pensioenen Diverse Cred. en Deposito's 9.665.677,61 Ontvanger der Accijnzen... 318.441,94 Dividend 1938/1939 1.840,— Dividend 1939/1940 14.670, Dividend 1940/1941 13.268,50 Dividend 1941/1942 24.990,— Dividend 1942/1943 39.924,50 Dividend 1943/1944 208.182,— Winst 15.000.000 1.620.512 3.950.953 2.347.509 10.286.994 518.933 ƒ33.724.904 55 64 WINST- EN VERLIESREKENING over het tijdvak 1 OCTOBER 1944—30 SEPTEMBER 1945. 240.444 17 Saldo A° P° 26.246 17 518.933 64 Bedrijfsrekening en Interestrekening 733.131 64 759.377 81 759.377 81 Afschrijvingen Saldo Winst Raad van Commissarissen: BERKEMEIER ALBARDA COLLOT D'ESCURY GERRITZEN HEINEKEN Directie STIKKER HONIG FEITH EMMENS 81 92 76 68 De handteekening van den Heer Rijpperda Wierdsma ontbreekt wegens verblijf in het buitenland.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1944 | | pagina 7