VERSLAG VAN DE DIRECTIE AAN AANDEELHOUDERS Wij hebben de eer U hierbij ingevolge de bepalingen onzer statuten ons verslag over het boekjaar 1938/39 aan te bieden. In de eerste plaats moeten wij melding maken van het groote verlies, dat onze vennootschap trof door het overlijden van onzen collega A. W. Hoette. De Heer Hoette heeft zijn leven gewijd aan onze vennootschap; zoowel door zijn kunde, als door zijn persoonlijkheid, nam hij in ons bedrijf een zeer bijzondere plaats in. Zijn nagedachtenis zal door ons steeds in eere worden gehouden. De verschrikking van den oorlog buiten onze landsgrenzen is eerst in de laatste maand van dit verslagjaar ontstaan. Derhalve is de invloed daarvan op de bedrijfsresultaten van het afgeloo- pen jaar nog gering, doch de toekomst is thans volkomen onzeker. Talrijke nieuwe problemen doen zich dagelijks voor en met onheilspellende snelheid neemt de ontwrichting van het normaal economisch leven toe. Tot dusverre is het ons mogelijk geweest, zoowel in het binnenland, als voor onzen export en voor de verschillende bedrijven in het buitenland, waarin wij betrokken zijn, de zich voordoende moeilijkheden te overwinnen. De grondstoffenvoorziening in Nederland, mede tengevolge van de voorraden, die tijdig zijn aangelegd, is niet ongunstig. Dank zij het werk, dat in vroegere jaren door het Nationaal Comité voor Brouwgerst is verricht, heeft onze landbouw zich meer en meer voor den teelt van brouwgerst geïnteresseerd. Dit had tengevolge, dat dit jaar uit den oogst van zomergerst, welke begunstigd werd door goed weer, een belangrijk gedeelte geschikt was voor het brouwerijbedrijf. Reeds in het voorjaar werden besprekingen gevoerd door vertegenwoordigers van brouwerijen uit verschillende deelen van het land, ten einde te geraken tot de oprichting van een vereeniging, geschikt om de brouwindustrie te vertegenwoordigen in tijden, waarin gemeenschappelijk optreden gewenscht is. Hierdoor was het mogelijk onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog te komen tot de stichting van een organisatie, genaamd Centraal Brouwerij Kantoor, waaraan practisch alle brouwerijen hebben deelgenomen, zoodat spoedig overleg van onze industrie met de regeering mogelijk was. Dit overleg heeft er toe geleid, dat, wat brouwgerst betreft, de naaste toekomst met eenige gerustheid kan worden tegemoetgezien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 6