AAN DE AANDEELHOUDERS DER HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. Volgens art. 13 der statuten brengen wij U prae-advies uit over de door ons van de Directie ontvangen, door haar opgemaakte, balans en winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met bijbehoorende toelichting. Zij zijn hierachter afgedrukt. Wij hebben die stukken onderzocht en kennis genomen van het uitvoerige rapport, dat daarover door den door ons aangewezen accountant aan ons is uitgebracht. Wij achten ons gerechtigd U tot goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening te adviseeren. Na afschrijvingen tot een bedrag van 1.060.390,79 wijst de door de Directie ontworpen winst- en verliesrekening een winstsaldo aan van 1.483.779,78. De Directie stelt voor het dividend op de aandeelen, genummerd 12400, te bepalen op 8 wat dan een dividend van 6 op de aandeelen, genummerd 240112000, medebrengt. Deze voorstellen der Directie hebben een verhooging van het Reservefonds tot 1.205.128,20 en van de Reserve Diverse Belangen tot 2.612.265,tengevolge; op nieuwe rekening wordt dan 57.318,25 overgebracht. Wij vereenigen ons met dat voorstel tot winstverdeeling der Directie en adviseeren U het aan te nemen. Het verheugt ons, dat de bereikte resultaten het mogelijk maken een uitkeering van dividend voor te stellen als bij de introductie ter beurze van onze aandeelen werd gehoopt. De bij onze Vennootschap sinds lange jaren bestaande traditie van zeer voorzichtige waardeering harer bezit tingen kan daarbij worden gehandhaafd. Het verslag der Directie vermeldt het op te jongen leeftijd sterven van den Directeur A. W. Hoette; onze Vennootschap werd hierdoor zwaar getroffen; leed bracht zijn heengaan aan allen, die aan onze vennootschap verbonden zijn. De President-Directeur onzer Vennootschap, Dr. H. P. Heineken, heeft den wensch te kennen gegeven om zijn directeursfunctie neer te leggen. Juist werd enkele maanden geleden zijn vijfde lustrum als Directeur plechtig herdacht. Gelukkig werd Dr. Heineken bereid gevonden, zij het in andere functie, aan de Vennootschap verbonden te blijven. Het is onze bedoeling ter aanstaande jaarvergadering U voor te stellen hem tot lid van onzen Raad te verkiezen. Wij zijn voornemens dan van artikel 10 der statuten gebruik te maken om hem tot gedelegeerden commissaris te benoemen. Aldus zal hij voor de Vennootschap nog van groot nut kunnen zijn. In de te houden jaarvergadering zal voorts moeten worden voorzien in de vacature, die in onzen Raad zal ontstaan door het periodiek aftreden van ons lid Mr. Th. A. Fruin deze is herkiesbaar. Amsterdam, 5 Januari 1940. Raad van Commissarissen FRUIN GERRITZEN RIJPPERDA WIERDSMA COLLOT D'ESCURY

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 5