10 op 3/4 van een eventueel dividend over 1938/39 op ieder van de aandeelen, genummerd 1 tot en met 2400, uit te keeren. Sedert zijn dan ook de beide groepen onzer aandeelen elk afzonderlijk ter beurze genoteerd. Wij stellen U daarom voor om over het boekjaar 1938/39 het dividend over de aandeelen, genummerd 1 tot en met 2400, te bepalen op 8 (betaalbaar met 2 op het aan deze aandeelen gehecht dividendbewijs No. 3 en met 6 op dividendbewijs No. 4, dat aan alle aandeelen gehecht is), en over de aandeelen, genummerd 240112000, op6 (betaalbaar op dividendbewijs No. 4). Voortaan zal er dan geen verschil meer bestaan in de aandeelen onzer vennootschap en zullen deze alle in dezelfde noteering ter beurze worden opgenomen. Daar de aan de uitgifte der aandeelen 240112000 verbonden kosten reeds in een vorig boekjaar zijn betaald en ten laste der winst- en verliesrekening zijn geboekt, stellen wij U voor het voor die kosten vrijkomende bedrag van 192.000,toe te voegen aan de Reserve Diverse Belangen. Deze reserve wordt derhalve gedoteerd met in totaal ƒ400.000,en stijgt tot ƒ2.612.265, Gelijk gezegd, wordt dan ƒ73.846,15 aan het Reservefonds toegevoegd, welk fonds daardoor stijgt tot ƒ1.205.128,20 terwijl op nieuwe rekening wordt overgebracht ƒ57.318,25. Gaarne spreken wij tenslotte onzen dank uit voor de toewijding, waarmede allen, die in ons bedrijf werkzaam zijn, in het afgeloopen jaar hun arbeid hebben verricht. HEINEKEN BERKEMEIER STIKKER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 10