6 De prijzen van brouwgerst en mout waren dit jaar aanmerkelijk hooger dan in het vorige, ook al bewogen zij zich nog op een laag peil. Door het gunstige weer, dat gedurende den oogsttijd in meerdere gerstproduceerende streken van ons land heerschte, is de kwaliteit van de Neder- landsche brouwgerst oogst 1938 bevredigend en zal een hoeveelheid van het nationale gewas door ons in het komende jaar worden verbrouwen, grooter dan in eenig voorafgaand. In de prijzen van de hop kwam weinig verandering. In hoeverre de inlijving van een groot gedeelte der hopproduceerende streken van Tsjecho-Slowakije bij Duitschland tot verhooging der hopprijzen zal leiden, dient te worden afgewacht. De reeds op 1 October 1936 van kracht geworden Wet tot regeling van koop en verkoop op afbetaling, bleek vooral bij de financiering der kleine handeldrijvenden, waarmede ons bedrijf f dikwijls te maken heeft, ernstige bezwaren op te leveren. Indien het ontwerp van wet, waarbij wordt bepaald, dat een authentieke acte noodig is voor de levering van roerende zaken, welke krachtens overeenkomst blijven onder den ver- vreemder, wordt aangenomen, dan zullen deze moeilijkheden nog aanzienlijk grooter worden. In den Raad van Commissarissen en in de Directie kwam dit haar geen verandering. In de algemeene vergadering van aandeelhouders van 9 Mei 1938 werd de heer J. Rijpperda Wierdsma, die aan de beurt van aftreden was, tot commissaris herkozen. In den loop van het boekjaar werd aan den heer T. Diekema, lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, procuratie verleend. Naast de bij de balans gevoegde toelichting als bedoeld in artikel 42 Wetboek van Koop handel zij nog het volgende opgemerkt: De verbouwing van ons kantoorgebouw te Amsterdam maakt goeden voortgang; waar schijnlijk zal deze verbouwing in de eerste helft van 1939 gereed komen. Zooals in vorige verslagen is vermeld, zijn, behalve de wijziging, welke binnen eenige jaren zal moeten worden gebracht in de oude gebouwen aan de Ferdinand Bolstraat en Stad houderskade te Amsterdam, geen groote verbouwingen of vernieuwingen binnen afzienbaren tijd te verwachten. Onder belangen bij aanverwante ondernemingen zijn opgenomen onze deelnemingen in verschillende dochterondernemingen, welke onroerende goederen in Nederland exploiteeren. Bij de berekening van de waarde van onze aandeelen in en onze vorderingen op deze dochter ondernemingen hebben wij als maatstaf genomen de recent getaxeerde waarde bij onderhandschen verkoop van de onroerende goederen, verminderd met sedert gedane afschrijvingen. Onder hetzelfde balanshoofd zijn begrepen onze deelnemingen in enkele andere vennoot schappen in Nederland, waaronder één brouwerij, en die in brouwerijen in het buitenland.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 6