VERSLAG VAN DE DIRECTIE AAN AANDEELHOUDERS 5 Wij hebben de eer U hierbij overeenkomstig de bepalingen onzer statuten ons verslag over het boekjaar 193738 aan te bieden. Sinds onze vennootschap in 1873 werd opgericht, is dit het eerste verslag, dat door ons als zoogenaamde open vennootschap wordt gepubliceerd. In verband met den omvang, welke onze zaken niet alleen in Nederland, doch ook in andere landen aannamen, is het wenschelijk geacht thans als open vennootschap ons bedrijf voort te zetten. De vorm van gesloten vennootschap heeft het uiteraard gemakkelijk gemaakt in de vooraf gaande jaren het arbeidsveld uit te breiden en tegelijkertijd een zeer voorzichtige reserveerings- politiek te voeren, en daardoor een bedrijf op te bouwen van de beteekenis, zooals uit de thans te publiceeren cijfers blijkt. Het blijft, gezien den aard van het bedrijf, zeer gewenscht, ook in den nieuwen vorm een voorzichtige politiek bij de vaststelling van dividenden en reserveeringen te volgen. Moesten wij in ons vorige verslag er van mededeeling doen, dat weliswaar aan de dalende tendenz van den bierverkoop een einde was gekomen, doch van een stijging van eenige beteekenis niet kon worden gesproken, ook dit jaar is daarin geen verbetering ingetreden. Tengevolge van het warme weer gedurende de maand Augustus en tijdens de feesten ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, vormen de beide laatste maanden van ons boekjaar een gunstige uitzondering en konden wij het jaar met een kleine stijging van den omzet sluiten. De groote werkloosheid, de hooge accijns en de knellende banden van de Drankwet vormen even groote belemmeringen voor een uitbreiding van het bierverbruik als de drukkende lasten, den bedrijven onzer afnemers opgelegd. Wij mogen niet nalaten melding te maken van de plannen, door den Minister van Financiën bij de behandeling der begrooting tot uiting gebracht, den accijns op bier te verlagen en de personeele belasting voor koffiehuizen te doen vervallen. De ervaring der laatste jaren heeft evenwel bewezen, dat wij het verdere verloop dezer plannen dienen af te wachten alvorens daaraan nadere beschouwingen te verbinden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 5