VERKLARING VAN DEN ACCOUNTANT Ondergeteekenden verklaren, dat zij de Balans per 30 September 1938 en de Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1937/'38 van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. hebben onderzocht en met de boeken en bescheiden vergeleken, en dat zij genoemde stukken, beide sluitende met een saldo winst ad 1.535.968,43, in orde hebben bevonden. Alle door ons gevraagde inlichtingen zijn ons door de Directie verstrekt. ACCOUNTANTSBUREAU opgericht door A. E. MEYER J. HÖRCHNER C. BLAAUW. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 10