9 van beide ideeën blijkt dus terecht. Een tweede opmerkelijke uitkomst is dat in het noorden en zuiden van het land aanzienlijk vaker en meer gedronken wordt dan in de rest van Nederland. De drie grote steden in het westen vertonen in beide opzichten een relatief laag cijfer. Deze uitkomst is interes sant omdat de publieke opinie de grote ste den vaak als "haard" van alcohol-misbruik onder jongeren beschouwt. Het onderzoek verschaft ook inzicht in de plaats waar alcohol vooral wordt gebruikt en dat levert ook opmerkelijke gegevens op: 12- en 13-jarigen gebruiken de alcohol houdende drank vrijwel zonder uitzonde ring thuis. Naarmate men ouder wordt, neemt het buitenshuis drinken toe. In het café en de disco worden gemiddeld grotere hoeveelheden, ongeveer 4 consumpties per keer, gedronken dan thuis. Daar ligt dat aantal op 1 a 2 consumpties per keer." Het zijn toch niet alleen café en disco waar de jeugd buitenshuis alcohol gebruikt? "Sportkantines en buurthuizen staan momenteel erg ter discussie. De staatsse cretaris voor Volksgezondheid heeft al aan gekondigd dat hij maatregelen wil nemen om de verkoop van alcoholhoudende dran ken op die plaatsen te beperken. Maar wat zegt nu het onderzoek? Noch in frequentie, noch in hoeveelheid per keer doen zich in sportkantines en buurthuizen gemiddeld genomen buitensporigheden voor. Er zijn mensen die willen doen geloven dat sport kantines en buurthuizen de 'bakermat' van het alcoholisme zijn. Uit het onderzoek blijkt dat dit idee zwaar is overtrokken. Bovendien is het zo: wanneer men de ver koop in bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen zou verbieden, zal men het gewone gebruik aantasten en niet het mis bruik. Immers, mensen die met alle geweld willen drinken, zullen dan andere gelegen heden bezoeken. Het eventuele misbruik zal zich dan verplaatsen van de ene gele genheid naar de andere. Een andere gedachte die leeft, is dat een beperking van of zelfs verbod op reclame misbruik kan tegengaan. Wetenschappelijk onderzoek leert dat in bepaalde landen, waar een reclameverbod voor alcohol is ingesteld, de consumptie niet afwijkt van naburige lan den, waar wèl reclame is toegestaan. De reclame die gevoerd wordtis gericht op het kweken van merkvoorkeur. Het totale con sumptieniveau zal door een verbod niet worden aangetast." Kunt u iets zeggen over de oorzaken van het gedrag van jeugdigen? "Het omgaan van jeugdigen met alcohol heeft alles te maken met onze Nederlandse cultuur. Die heeft in relatie tot alcohol twee gezichten. Enerzijds de afwijzende hou ding ten opzichte van het herkenbare mis bruik; anderzijds wordt deze afwijzende houding niet consequent volgehouden. Dronken worden als zodanig is niet iets onvergeeflijks, als je de controle over jezelf maar niet verliest. Er zijn zelfs algemeen geaccepteerde gelegenheden om buiten sporig te drinken: denk maar aan bruilof ten, carnaval, Oud en Nieuw, Kerst, geslaagd zijnkampioen worden, etc. Dit is het beeld van de cultuur in Nederland en de Angelsaksische landen. En tussen de in feite strijdige twee gezichten van die cul tuur groeit de jeugd op." Wat kan er gedaan worden? "Een van de conclusies van het I.P.M. uit het onderzoek onder de jeugd is dat alco hol-misbruik onder jongeren met een kort stondig effect zou kunnen worden bestre den, door het alcoholgebruik buiten het ouderlijk huis in te perken. Daardoor kan dan vooral het gebruik van grotere hoe veelheden per keer tijdelijk worden aange grepen. Maar een maatschappelijk ver schijnsel laat zich niet gemakkelijk inper ken. Als het gebruik op de ene plaats onmogelijk wordt gemaakt, zal het een uit weg vinden naar een andere plek. De distri butiepunten van alcohol zoals die er zijn voor de volwassenen, bieden in dat opzicht voor de jongeren altijd voldoende moge lijkheden. Misbruik van alcohol door de jongeren kan echter door de methode van opvoeden door de ouders wél met blijvend resultaat worden bestreden. Kennismaking met alcohol gebeurt immers in het gezin, terwijl bovendien de frequentie ervan daar het hoogst is. Het beleid zou er mijns inziens op gericht moeten zijn om eerst de volwasse nen zélf te leren dat het gebruik van alcohol geen automatisme dient te zijn. Pas als alcohol wordt beschouwd als iets waar je over nadenkt en waarover je zelf beslissin gen neemt, bestaat er een kans op succes bij de bestrijding van misbruik onder jonge ren. Het kan geen kwaad om de positieve bijdrage van alcoholgebruik in het sociale verkeer enigszins te relativeren en de gewoonte om onder bepaalde omstandig heden alcohol te gebruiken bij de jongeren ter discussie te stellen." Wat kan Heine ken hieraan doen? "Sinds 1977 bestaat er een reclame-code voor alcoholhoudende dranken. In deze code is precies aangegeven wat in reclame wel en niet is toegestaan. Alcohol-reclame mag bijvoorbeeld nooit op de jeugd gericht zijn. Wij kunnen hieraan blijven werken door ons gedrag in de markt constant kri tisch te bekijken. Dan kun je de overheid en de belangenorganisaties duidelijk ma ken dat het ons ernst is. Met deze instelling zou het dan beter mogelijk worden in te grijpen in de buitensporigheden die èn niet in het belang van de volksgezondheid zijn èn niet in het belang van de industrie." Wat gaat de STIVA nu verder doen? "Bekeken wordt hoe een "extern consu menten communicatie beleid" gestalte zou kunnen krijgen. Dat wil zeggen dat er wordt gewerkt aan een algehele aanpak van voorlichting aan de consumenten, waaronder met name de jeugdigen. Heel nadrukkelijk denken we dan aan alle con sumenten en niet alleen de jongeren. Want het is duidelijk gebleken: als je alleen de jeugd probeert op te voeden zal dit botsen met het gedrag van de ouders en andere volwassenen in de samenleving. De maatregelen, waar de overheid aan denkt zullen het misbruik niet beïnvloe den, hooguit het normale gebruik. De kans bestaat zelfs dat sommige maatregelen een tegengesteld effect zullen hebben. De STIVA is ervan overtuigd dat alleen een goede voorlichting een bijdrage kan le veren aan het terugdringen van het alcohol misbruik." ALCOHOLGEBRUIK NAAR LEEFTIJD - TOTALE PENETRATIE (ALS PERCENTAGE VAN ALLE ONDERVRAAGDE JONGEREN (N=1303), PER LEEFTIJDSCATEGORIE) GELEGENHEID MEEST GEDRONKEN DRANK 12 13 14 15 16 17 18 JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR ALCOHOLGEBRUIK DRINKT GEEN 'ALCOHOL' DRINKT ALLEEN SHANDY DRINKT ALLEEN 'OVERIGE ALCOHOLHOUDENDE 12 13 14 15 16 17 18 JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR GELEGENHEID ..HUI THUIS DISCO

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 9