OPMERKELIJKE RESULTATEN IN EERSTE ONDERZOEK Onlangs werd het eerste rapport van de STTVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) gepresenteerd. Het betreft een onderzoek naar de relatie alcohol en jeugd. De redactie sprak over het rapport en de achtergronden met W.F. van Rossum, hoofd Marketing Onderzoek bij Heineken Nederland en adviseur van de STTVA. STI VA onderzoekt relatie jeugd-alcohol Aan het eind van 1980 werd steeds duide- lijker dat voor de bier- en gedistilleerd- industrie en wijnimporteurs in Nederland een taak was weggelegd om mede beleids bepalend te zijn in sociale en maatschappe lijke aspecten rond alcoholgebruik. Er tekenden zich in die periode twee gezichtspunten af, die een grotere betrok kenheid nodig maakten. Als eerste was er het voornemen van de overheid om een aantal beperkende maatregelen te nemen. Gedacht werd aan een geheel of gedeelte lijk verbod van reclame voor alcoholhou dende dranken op radio en televisie. Ver der waren er ideeën over andere maatrege len zoals bijvoorbeeld een vermindering van verkooppunten, extra accijnsverho ging, een verhoging van de leeftijdsgrens waarop jongeren alcoholhoudende dran ken zouden mogen drinken en kopen. Het tweede gezichtspunt was de spiegel die de buitenwereld aan de industrie voor hield. De maatschappij achtte de industrie mede-verantwoordelijk voor de oorzaken van alcohol-misbruik. De industrie diende op deze beide gezichts punten te reageren. Heineken nam binnen het Centraal Brouwerij Kantoor het initia tief tot de oprichting van de "Stichting Ver antwoord Alcoholgebruik van de industrie voor alcoholhoudende dranken". Later zou deze stichting eenvoudigweg STIVA worden genoemd. De heer W.F. van Rossum is van het eerste begin betrokken geweest bij de STIVA en is nu adviseur van het hoofdbestuur. Is er een alcoholprobleem in Nederland? "Helaas moet ik daar een bevestigend ant woord op geven. Naar schatting zijn er in Nederland 600.000 - 800.000 mensen die problemen hebben met het gebruik van alcoholhoudende dranken. Ongeveer V3 van deze mensen drinkt gemiddeld meer dan 12 glazen alcohol per dag. Volgens de literatuur zijn dat 'alcoholisten'. Die men sen hebben of krijgen zonder twijfel medi sche, financiële en sociale problemen. Hierbij maakt het geen verschil of dit gla zen bier, wijn of gedistilleerd zijn. Daar naast drink van deze mensen gemiddeld 'te veel' alcohol per dag en onder 'te veel' wordt verstaan tussen de 8 en 12 glazen per dag. Een dergelijke consumptie brengt - waarschijnlijk - medische problemen teweeg. Daaruit kunnen dan later ook weer sociale en financiële problemen voortko men." Hoe komt dit in de maatschappij naar voren? "Je kunt, in z'n algemeenheid, een viertal probleemgebieden onderscheiden. Dat zijn gezondheid, verkeer, werk, en jeugd. Het zal duidelijk zijn dat de gezondheid door de overmatige consumptie van alco hol kan worden aangetast. In relatie tot het verkeer is bekend dat bijna 10% van de ongevallen met letsel en 15% van het aantal dodelijke ongevallen gebeurt onder invloed van alcohol. En ook op het werk vinden er relatief meer ongevallen plaats en is er een hoger ziekteverzuim bij mensen die onder invloed van alcohol hun werk uit oefenen. Afgezien van het individuele pro bleem, levert dit het bedrijf extra kosten op in verband met het arbeidsverzuim. En dan de jeugd. De STIVA heeft een onderzoek geïnitieerd in juist deze groep. Het is een voor Nederland uniek onder zoek omdat tot nu toe slechts gegevens bekend waren die betrekking hadden op onderzoeken in bepaalde steden, op bepaalde scholen en dergelijke. Een com pleet beeld van de Nederlandse situatie ontbrak. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Psychologisch Markton derzoek (I.P.M.) te Rotterdam, dat al veel ervaring heeft met onderzoeken op dit soort terreinen." Wat waren de aanleidingen tot dit uitge breide onderzoek? "De STIVA heeft als doelstelling om een verantwoord omgaan met alcohol te bevor deren en te bewerkstelligen dat de industrie zich op een maatschappelijk aanvaardbare wijze in de markt beweegt. Tegen die achtergrond is de problematiek van alcohol en jeugd een speciaal aan dachtsveld voor de STIVA. Immers, op de andere drie terreinen, gezondheid, verkeer en werk, zijn resp. de medische wereld, de overheid zoals ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie en de individuele werkgevers de eerst-verantwoordelij ken. Verder valt te denken aan de rol van Veilig Verkeer Nederland met zijn 'glaasje op, laat je rijden'-actie. Een tweede aanleiding om de jeugd eens onder de loep te nemen was het feit dat juist rond deze groep veel publicaties versche nen die betrekking hadden op de eerder genoemde deelonderzoeken. Met als gevolg dat er geen duidelijk en objectief beeld van de problematiek bestond. Onduidelijk was bijvoorbeeld wat men onder gebruik, respectieveüjk misbruik verstond." Hoe is de werkelijke situatie in Nederland? "Het onderzoek leverde een aantal opmer kelijke uitkomsten op. Een ervan is dat in de groep 12 tot 14 jarigen incidenteel alco hol wordt gebruikt en dat men vanaf 16 jaar een min of meer 'volwassen' drinkpatroon vertoont. Dat is daarom opmerkelijk omdat enerzijds de industrie dit gegeven voorheen niet serieus nam en anderzijds de tegenstanders van alcohol er een drama van maakten en het gebruik in de groep 12 tot 14 jarigen veel hoger schatten. Geen 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 8