m#n (W een van de drie terrassen te treffen. Helaas was het door de grote drukte soms moei lijk een gesprek te voeren, daarom is de indeling van de tand enigszins gewijzigd. In de diverse "huisjes" van de tand is nu ruimte gecreëerd waar de zakelijke gesprek ken kunnen plaatsvinden, waar de beursaanbiedingen besproken kunnen worden én waar de vertegenwoordi ger in de gelegenheid is als gastheer op te treden zonder gestoord te worden door het beursgewoel. Ook zullen de "huisjes" op een andere plaats te vinden zijn dan in het voorgaande jaar. Door I^O de nieuwe indeling zullen de drie werkmaatschappijen: Heineken Nederland B.V., Vrumona B.V. en Gedistil leerd en Wijngroep Neder land B.V. beter herkenbaar zijn. In 1984 zal de aandacht worden gevestigd op de service afdelingen van het concern zoals het Bouwbu reau, de Horeca Tap Servi ce, de Centrale Commer cieel Technische Dienst en de Heineken Automatise- rings Groep. De "huisjes" van deze afdelingen zullen een opvallende plaats krijgen. Alle pilsjes die geschonken worden, worden getapt uit twee kelderbierinstallaties: een met Heineken bier en een met Amstel bier, beide duidelijk zichtbaar opge steld in een glazen show room. Natuurlijk zullen er allerlei aantrekkelijke beursaanbie dingen zijn en diverse nieuwtjes worden gepresen teerd maar.het is natuur lijk veel leuker om daar zelf naar te komen kijken! Dus tot ziens op de Horecava. WAT HEEFT BORDEAUX MET RIOJA EN WAT HEBBEN BEIDE MET NEDERLAND TE DOEN? (5) Er is in het kleine wereldje van de importeurs van kwaliteitswijnen nogal wat te doen geweest over de proeverij van 40 wijnen uit Bordeaux en Rioja. De wijnimporteurs zeiden "Mag niet!" en de kranten schreven "Interessant!" Op 17 september werd in het Amstel Hotel een proeverij gehouden waar bordeaux en Rioja-wijnen blind d.w.z. zonder naam aanduiding, door elkaar, in gelijke aantallen ter keuring werden aangeboden. Onder notarieel toezicht en met gebruikmaking van een geprogrammeerde compu ter, moesten 27 gekwalifi ceerde proevers, onafhanke lijk van elkaar, een oordeel geven. Het resultaat was voor onze wijnhandel Reuchlin gewel dig! Eén van de drie, sinds kort door ons op de Neder landse markt geïntroduceer de, Riojawijnen van het huis Montecillo, kwam na vier opeenvolgende keuringen als nummer één naar voren. Daarmee is de Rioja Monte cillo Gran Reserva van het oogstjaar 1975 verkozen uit een aantal wijnen waarvan sommige meer dan het drievoudige kosten. Geen wonder dat de aanwezige (grote) voorraad binnen een mum van tijd was uitver kocht en moest worden aangevuld. Een feestelijke introductie van deze waar devolle wijn in het assorti ment van wijnhandel Reuch lin. Grote belang stelling voor "OPEN HUIS" (6+7) Drankenhandel Van Zoolingen te Hoofddorp hield op 18 en 19 oktober "Open Huis". De familie Yan Zoolingen deed dit om het feit te vieren dat de verbouwing van het pand aan de Graftermeerstraat gereed was. De afnemers werden ontvangen in een grote tent die stond opge steld op het expeditie-terrein en voor deze gelegenheid was omgetoverd tot een gezellige ontvangstruimte. In diverse standjes werd het uitgebreide dranken-assorti ment tentoongesteld en konden de bezoekers profiteren van aantrekke lijke aanbiedingen. Gezellig was het bij de standjes waar proeverijen werden georga niseerd, maar ook het Amstel tapbiertje werd in een genoeglijke sfeer gedronkenVeel belangstel ling was er ook voor de produkten die niet tot het zogenaamde "natte pakket" behoren zoals horeca-appa- ratuur en serviesgoed. Tenslotte was er voor elke bezoeker nog een leuke attentie: een Amstel glas waarin ter plaatse door een graveur een naam werd gegraveerd (foto7). Het "Open Huis" werd door een groot aantal afnemers bezocht, wat weer aantoont dat deze wijze van contact met de afnemers gewaar deerd wordt. De familie Van Zoolingen kan terug zien op twee geslaagde dagen. Op foto 6 tonen de heer en mevrouw Van Zoolingen een van de bezoekers de stand met het G.W.N. assortiment. DE WINNAAR j Wt/n/am/c/, 9i(mM// 27 QMamm HETv.-a. j Ml XVTEOUX» l'ipl Irij »YTRÖUi)|

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 27