Darlant du m DEEL1 DOOR J. ZELLENRATH Het gegiste sap uit druiven heeft sinds mensenheugenis een belangrijke rol in de samenleving gespeeld. Veroordeeld en geprezen was wijn een bestanddeel in het dagelijkse leven van men sen die rond de Middellandse Zee woonden. "Wijn verheugt het hart van de mensen" wordt in de psalmen tussen vele andere lovende teksten in de Bijbel vastgesteld. In de Griekse mythologie laat Dionysus op zijn geboortedag jaarlijks fijne, geurige zoete wijn opspuiten uit een bron op het eiland Teos. in Egypte en Perzië werd in de oudheid veel wijn gedronken, reeds toen waren sommige volkeren en stammen berucht om hun drankzucht. HET VERRE VERLEDEN Er is over wijn als belangrijk consumptie artikel in de loop der geschiedenis veel bekend uit geschriften en overleveringen. Reeds zesduizend jaar voor het begin van onze jaartelling wordt gewag gemaakt van wijnbereiding. Van de Egyptenaren (drieduizend jaar voor Christus) is bekend, dat zij de lak ter afdichting van fustwerk verwijderden om het koolzuurgas, ontstaan tijdens de tweede gisting, te laten ontsnappen. Er werd bij het opnieuw afsluiten aantekening gemaakt van de data. Ongeveer gelijktijdig hebben de Feniciërs als kundige zeevaar ders hun wijnen vanuit de streek die wij kennen als Libanon, naar de landen aan de noordoever van de Middellandse Zee gebracht. Zij zijn het waarschijnlijk ook Beschildering op een oude kruik: de man draagt op zijn schouder een amfoor met spitstoelopende onderkant. Deze afbeelding van de schenker aan het hof van de farao een hoge functie, brengt ons het verhaal uit de bijbel weer in herinnering (Gen. 40). De schenker wordt in ere hersteld en mocht als voorheen de keizerlijke wijnkelder beheren, de bakker werd opgehangen. geweest, die als eersten de wijnstok in de Provence aanplantten. GRIEKEN EN ROMEINEN In de oudheid speelden de Grieken een belangrij ke rol in de ontwikkeling van onze beschaving. Zij hebben dan ook een her kenbare stempel gedrukt op wat we in onze dagen "wijncultuur" plegen te noemen. Het begrip wijncultuur omvat veel meer dan zo op het eerste gezicht lijkt. Het is niet alleen het aanplanten en veredelen van de wijnstok, maar ook de bereiding van het druivesap -de most- het bewaren van de wijn en vervolgens de cultuur van de drink gewoonten. De Grieken hebben veel bijgedragen tot het vervoeren en verhandelen van wijn en daarmee de grondslag gelegd voor de inter nationale wijnhandel. Zij ontwikkelden wijngebieden in Zuid-Italië, met name Calabrië en op Sicilië. Het zijn de Romeinen geweest, in de eerste eeuwen van onze jaartelling, die de wijn stok verder over Europa verbreidden. Ze legden overal in de veroverde gebieden wijngaarden aan ten behoeve van de solda ten. Maar eveneens als beloning voor hun veldheren met de bedoeling dat deze zich ter plaatse zouden vestigen. Voor het ver voer van wijn maakten ze gebruik van hou ten vaten, vervaardigd uit duigen, een houtbewerking die ze van de Germanen hadden geleerd. Later werd wijn, naast granen en olijfolie, ook een schatting. De veroverde gebieden moesten door het voldoen van zo'n schat ting (opbrengst), betalen voor de bescher ming die ze van de Romeinen genoten. Zo zijn er vanuit Spanje minstens twintig mil joen grote aardewerk kruiken met wijn in Rome aangekomen. Deze zogenaamde "orcae" waren gemerkt Vinum Digatanum - wijn uit Gades, het huidige Cadiz. De scherven tonen aan dat dit vaatwerk van merktekens was voorzien. Uit die tijd ook, kort na het begin van onze jaartelling, dateert het mengen van Franse wijnen met hooggradige zoete wijnen uit Spanje, wat tot in de vijftiger jaren van deze eeuw nog in zwang was. De aanzet tot wijnbouw in Duitsland is waarschijnlijk van Griekse oorsprong. Zij troffen aan de Moezel een vlijtig landbouw bedrijvend volk, de Galliërs, zo genoemd naar het uitgestrekte gebied dat zij bewoonden: Gallië. Dit gebied bestond uit twee delen, oostelijk van de Alpen het tegenwoordige Noord-Italië en westelijk daarvan het huidige Frankrijk en een deel van Duitsland. Het gebied werd.bewoond door Liguriërs, Kelten en Galliërs. Het is merkwaardig en verwarrend tege lijk, dat Grieken en Galliërs aanvankelijk hun kennis van wijnbouw in het rijk der Franken hebben toegepast, terwijl later van daaruit de Romeinse heirscharen voor grote opbloei van de wijnhandel hebben gezorgd. Veel Duitse termen die op de wijnbouw betrekking hebben, zijn van Grieks-Latijnse oorsprong. BITTER ALS TRANEN Van de kwaliteit dezer wijnen moeten we ons geen al te grote voorstelling maken. Nog in het jaar 1000 noemde men de Rijn- Moezelwijnen "Petrustranen", omdat die bitter geweest zouden zijn. Het extreme zuur werd gecamoufleerd met honing of kruiden. Geschiedenis van de wijnhandel 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 24