BURGEMEESTER DE BOER BIJ OPENING HOOFDDORP: Burgemeester H.A. de Boer van de gemeente Haarlemmermeer stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Vlak voordat hij de officiële openingshan deling van het nieuwe gebouw van het horecagebied Amsterdam/Utrecht op 27 september j .1. verrichtte, trok hij de verge lijking tussen de centrale overheid en Hei neken. Met wat zijn toehoorders herken den als een lichte teleurstelling in zijn stem, beschreef Haarlemmermeer's eerste bur ger de moeite die het de overheid kost om te decentraliseren: om macht en middelen naar de lagere overheden als provincies en gemeenten over te brengen. Hij beschreef dat als een uitermate moeizaam proces waar vele jaren overheen gaan. Bewonde ring bestond er dan ook bij burgemeester De Boer voor de slagvaardigheid van de Heineken organisatie die de horeca-activi- teiten in een paar jaar tijd gedecentrali seerd heeft. SCHUIM Voorafgaande aan de toespraak van de burgemeester had de heer V.F. Tromer, hoofd van het horecagebied Amsterdam/ Utrecht, de genodigden uitgelegd waarom Het nieuwe pand aan de Bijlmermeerstraat in Hoofddorp. Burgemeester H.A. de Boer:.slagvaardig. Hoofddorp een logische vestigingsplaats was. Hij wees op de centrale ligging in het gebied, de goede bereikbaarheid en de ideale behuizing die men in Hoofddorp had kunnen vinden. Burgemeester De Boer reageerde daarop later met een anekdote: "Uit de geschiedenisboeken leren wij dat na de inpoldering van de Haarlemmermeer zich 'het schuim der natie' in het nieuw ver worven land vestigde. Het schuim dat zich hier vandaag vestigt mag niet meer dan twee vingers breed zijn....", zo betoogde de burgervader. De heer Tromer stelde de burgemeester een cheque ter beschikking waarvan een plaatselijke kunstenaar in de gelegenheid kan worden gesteld een kunst-object voor de burgerzaal in het nieuwe gemeentehuis te vervaardigen. De burgemeester ver richtte de openingshandeling door een zil veren bierpul te vullen en die voor een feestdronk te heffen. De genodigden wer den daarna onder leiding van de medewer kers van het horecagebied door het nieuwe 'huis' rondgeleid. Proosten op de nieuwe behuizing. V. F Tromer:logische plaats. 18 "Heineken heel wat sneller dan de overheid"

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 18