Aan de hand van de door Onderwijscontacten gemaakte diaserie en de bege leidende tekst wordt het brouwproces duidelijk uitge legd. Hieronder enkele details uit de serie. Mouten (aktlveren van enzymen) Brouwen (zetmeel »- moutsuikers) Vergisten (moutsuikers - alkohol en koolzuur) Legeren (naglstlng) De belangrijkste fasen van het brouw proces. Ontkiemende gerst. De klaringskuip. Gisttanks. laatste hand gelegd aan een uitgebreid informatiepakket. "Alle scholen uit onze doelgroep en de onderwijscentra van de S.H.V. ontvangen van ons twee koffers met inhoud. Eén koffer bevat een aantal flesjes met grondstoffen en halffabrikaten en een uitgebreide beschrijving van het brouwproces. Aan de hand hiervan, én een door ons gemaakte dia-serie, is de docent in staat op duidelijke wijze uitleg te geven over het brouwproces. De tweede koffer bevat een boekje getiteld 'Bier, de behandeling in het horecabedrijf en een aantal losse onderdelen van een standaard-tapinstallatie. Deze attributen dienen om het belangrijke onderwerp 'bierbehandeling' aanschouwelijk te kun nen voorstellen. Dit is voor ons een zeer belangrijk onderdeel, want het is voor Hei- neken als brouwer een noodzaak dat het door vakmensen gebrouwen bier nadat het de brouwerij heeft verlatenook door vak mensen wordt behandeld!" Nog in ontwikkeling is een aantal wand platen die op duidelijke wijze het mout- en brouwproces laten zien. Het is al gebleken dat het door Heineken beschikbaar gestelde materiaal goede diensten bewijst. De S.H.V. gebruikte namelijk de uitge breide beschrijving van het brouwproces en de informatie over bierbehandeling als basis voor de nieuwe, op de praktijk gerichte cursus "Horeca vakman/vrouw". Voor fris, gedistilleerd en wijn zijn soortge lijke hulpmiddelen als voor bier in ontwik keling. PRAKTIJK Jan Grevink is er blij mee dat er bij de opleidingen veel belangstelling bestaat voor de bierbehandeling. "Daarom maken wij het voor kleine groepen mogelijk, de op school geleerde theorie bij ons in praktijk te brengen. Er is een tappaneel ontworpen waarop alle onderdelen van een tapinstalla tie 'doormidden gesneden' zijn gemon teerd. Daarbij wordt ook uitgelegd hoe kleine storingen verholpen kunnnen wor den. Het is zelfs mogelijk dat enkele leer lingen die les krijgen in de bedieningsvak ken, door middel van een mobiele tapin stallatie, in staat worden gesteld zélf bier te tappen." Dit gebeurt allemaal tijdens een bezoek aan een van'de Heineken brouwerijen, Vrumona of de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. Tijdens dit bezoek waartoe behalve de genoemde lessen ook een excursie door de produktie-afdelingen behoort, wordt niet altijd uitsluitend over het produkt gesproken. Vaak verzoekt een school de afdeling Onderwijscontacten om ook iets te vertellen over onderwerpen als produkt-ontwikkeling, automatisering of marketing. Er wordt dan zo mogelijk uit het bedrijf een specialist op dit gebied uit genodigd om een lezing over het gevraagde onderwerp te houden. "Om te weten waar wij aan toe zijn, en tevens zoveel mogelijk aan de verlangens van de horecascholen te voldoen waar het excursies betreft, hebben wij ernaar gestreefd nu reeds te komen tot een jaar overzicht van ontvangsten. Op dit moment is van de meeste scholen antwoord binnen, en weten wij bijvoorbeeld al welke groepen we in juni 1984 zullen ontvangen. Dit maakt het ook gemakkelijker de medewer king van specialisten te verkrijgen omdat zij vroegtijdig door ons worden benaderd. Naast de activiteiten die van ons uit richting horeca-onderwijs worden ondernomen, wordt ook zoveel mogelijk voldaan aan wensen van andere scholen die ons benade ren, zoals M.T.S.'en, M.E.A.O.'s, H.E.A.O.'s etc. Deze gaat het meestal meer om de behandeling van een bepaald onderwerp door een Heineken-specialist, dan om de excursie zelf. Wij moeten wél zorgdragen voor een goede afstemming tussen docenten en sprekers zodat het gevraagde onderwerp op het juiste niveau kan worden behandeld." TOEKOMST In de nabije toekomst wil Onderwijscon tacten structuur brengen in alle contacten die er momenteel buiten hen om nog met het onderwijs zijn. De aanzet hiertoe heb ben zij al gegeven door het maken van een rubricering van alle aanvragen en bezoe ken. Hierop kan in een later stadium het beleid worden gebaseerd. "De gewenste onderwerpen lopen sterk uiteen; van zui ver technische zaken als meet- en regel techniek tot kantoorautomatisering. Uit het grote aantal verzoeken blijkt, dat het onderwijs behoefte heeft aan contact met het bedrijfsleven. Van óns verwachten zij de bereidheid tot kennis-overdracht. Door goede samenwerking en wederzijdse betrokkenheid zal een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven mogelijk worden, Heineken werkt hieraan graag mee" aldus Jan Grevink. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 17