En zó wordt een goed glas bier getapt! WISSELWERKING BRANCHE-ONDERWIJS Binnen de Heineken organisatie wordt het belang van goede relaties met het vakonderwijs ter dege onderkend. Vooral het contact met op onze branche gerichte scholen en instituten is belangrijk omdat hierdoor een eerste contact met de toekomstige ondernemers, horeca- en win kelpersoneel mogelijk is. Jan Grevink legt uit hoe een reduceerventiel werkt. Al jaren onderhouden vele afdelingen binnen Heineken contact met het onderwijs in de vorm van spreekbeurten en brouwerij bezoeken. Om tot een structure ring van deze activiteiten te komen is begin dit jaar de afdeling Onderwijscontacten (ressorterend onder de stafdienst Public Relations Nederland) in het leven geroe pen. ONDERZOEK "Wij hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de scholen in Nederland en daaruit bleek dat er boven het basis-onder- wijs bijna vijfduizend scholen zijn met in totaal 1% miljoen leerlingen. Daarom was het nodig ons af te vragen 'wat kan Heine ken voor het onderwijs doen en waar beginnen wij?' Er werd besloten dat Heineken in eerste instantie haar activiteiten zou richten op het onderwijs in eigen branche (de horeca- en detailhandelsopleidingen). Als primaire doelgroep werd het horeca-onderwijs gekozen met in ons achterhoofd het plan om in een later stadium fase-gewijs deze doelgroep uit te breiden", aldus Jan Gre vink, medewerker van de afdeling Onder wijscontacten. WENSEN EN PLANNEN Na dit besluit bleef er een aantal scholen over en wel: twee hogere- en acht middel bare hotelscholen, achttien streekscholen voor middelbaar beroepsonderwijs en zes scholen voor kort middelbaar onderwijs. Van deze laatste twee richtingen zijn er meer dan door Heineken werden uitge zocht, maar zij hebben géén horeca-oplei- ding in hun studiepakket. Ook het onder wijscentrum van de Stichting Vakonder wijs Horecabedrijven (S.H.V.) is vanzelf sprekend betrokken in onze activiteiten. De S.H.V. werkt met de streekscholen samen in het zogenaamde leerlingenstelsel. Bovendien verzorgt de S.H.V. vanuit ongeveer zestig centra de Horeca-onderne- mersopleidingen. Vanwege hun horeca- opleidingen zijn ook de L.O.I. en het P.B.N.A. door ons benaderd. Grevink legt uit wat die benadering inhield: "Wij vroe gen hen waarmee wij het leerprogramma het best konden ondersteunen. De grootste wens van de scholen was: het corrigeren van delen van hun lesstof, goede duidelijke uitleg over het produktieproces van bier, frisdranken en gedistilleerd produkten en de mogelijkheid dit proces 'met eigen ogen' te kunnen aanschouwen èn de automatise ring. Bovendien was er dringend behoefte aan visuele hulpmiddelen." MIDDELEN Met deze wensen is Onderwijscontacten aan de slag gegaan en inmiddels wordt de 16 Aansluiting ondenvijs-bedrijisleven wordt beter

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 16