- - Bij iedere fles Bokma een Gratis Poster. holhoudend beslag van gemout gerst en tarwe. Men stookt dit beslag driemaal. Na de derde maal bevat de moutwijn 46% al cohol. Vervolgens wordt dit beslag in Leeuwarden nog een vierde maal gedistil leerd over een "geheim" mengsel van je neverbessen en kruiden. worden dan vermengd en op 35% con sumptiesterkte gebracht waarna in de bot telarij de jonge jenever in de kloeke vier kante fles wordt verpakt. De alcohol in Bokma jonge jenever is uitsluitend uit gra nen gestookt. Als er dus één jonge jenever "graanjenever" mag heten is het Bokma wel, daar mag geen misverstand over be staan. De graanalcohol en het Bokma distillaat 7 'jiomsiï SO^MA Het distilleren van graanjenever Rond het maken van jenever hangt allang niet meer de geheimzinnigheid die vroeger zo gewoon was. Wèt Bokma betreft blijft het enige goed bewaarde geheim het speciale mengsel van jeneverbessen en kruiden. Wfent dat geeft, samen met moutwijn en graanalcohol, hel geheel eigen karakter aan Bokma Jenever. Jenever wordt tegenwoordig op een moderne manier gemaakt Maar het blijft een ambacht dat volgens precies dezelfde principes en processen verloopt als honderden jaren geleden. Met de volgende kleurige afbeeldingen willen we u laten 2ien hoe het gaal van Korrel tot Borrel. 7 Ook de moutwijn wordt weer gedistilleerd. De vierde distillatie in de rij. Maar ditmaal hangt er in de distilleerketel het 'geheime' Bokma zakje met jeneverbessen en kiuidea Een stukje geschiedenis De Bokma Jonge Jenever, die we vandaag de dag zo vanzelfsprekend serveren uit de kloeke vierkante fles, is het resultaat van een stuk geschiedenis dat zo'n duizend jaar geleden begon. Al 8000 Jaar geleden wisten de Egyptenaren hoe mout moest worden gemaakt Een beslag daarvan liet men gisten waardoor een ücht-alcoholhoudende drank werd verkregen. Maar de kunst van het distil leren is 'pas' een jaar of duizend geleden ontwikkeld. Het waren de alchemisten uit de toenmalige Arabische wereld die het gistings- en het - distilleer proces met elkaar in verband brachten. Waarschijnlijk is dat gebeurd. Vla Spanje (waar de arabieren, beter bekend als Moren, In die tijd stevig voet aan de grond hadden) bereikte de distilleerkunst Europa. Omstreeks 1600 gingen ook de Nederiandse brande wijnmakers zich toeleggen op het ontwikkelen van een "corewijn", ook wel "moutwijn" genaamd. Niet omdat het iets met wijn te maken had, maar omdat ze metzo'n naam beter dachten te kunnen konkurreren met de in die tijd zeer populaire brande wijn. Hun produkt werd voortdurend verbeterd en verfijnd. Op die manier ontstond moutwijnjenever, die in de loop der tijd gewoon "jenever" ging heten. Jenever is een gedistilleerd dat even Nederlands is als whisky Schots en cognac Frans is. terwijl ze op zoek waren naar de Steen Der Wijzen of het Levens-Elixer. Hoe dan ook, in die tijd kreeg alcohol zijn naam. Het Arabische "al kohT betekent: "de geest" of "het fijne". 8 Het gedeelte van het beslag dat apart is gehouden, wordt in een zogenaamde rectificeer- kolom gedistilleerd tot graanalcohol van 963%. I Het graan wordt geoogst en naar de mouterij gebracht Dit geldt voor gerst en tarwe. Mais en rogge worden pas later toegevoegd. 4 Na het eesten noemen we het "groenmout" ge- woon 'mout'. De mout wordt ontdaan van kiemen en losse vliesjes en met de mais en rogge tot meel vermalen 5 Vhn dat meel wordt een beslag gemaakt dat tot een temperatuur van 60 °C wordt verwarmd. Door dat verwarmen zetten enzymen het zetmeel om in suiker Het beslag ondergaat dan een gistingsproces: 6 Een deel van het beslag wordt in een distilleer ketel verwarmd. Daardoor verdampt de alcohol. De alcoholdamp wordt via een spiraal door een koel vat geleid, waardoor de damp tot druppels conden seert en de alcohol als vloeistof kan worden opgevangen. Deze eerste alcohol heet 'ruwnat'. Dat ruwnat wordt nog een keer gedistilleerd en heet dan 'enkelnat'. En dat enkelnal wordt weer gedistilleerd en heet dan 'bestnat' of 'moutwijn'. Moutwijn bevat 46% alcohol. 9 Het moutwijn distillaat en de graanalcohol worden met elkaar vermengd en op sterkte gebracht hebben dan een jonge jenever met een alcohol percentage van 35% (J ziet: de alcohol voor Bokma Jonge Jenever wordt uitsluitend uit granen gestookt Als er dus één jonge jenever 'graanjenever' mag heten, dan is het Bokma wel Het is jammet dat'graanjenever'nog geen beschermde naam is. Als u er zeker van wilt zijn dat uw 'graan- Eiever' inderdaad graanjenever is, neem dan de kende vierkante lies! 2 tn de mouterq worden de gerst en de tarwe van in grote bakken met water gestort, zodat de korrels goed vochtig worden. 3 Dan worden die vochbgc korrels verspreid over de kiemzolder. Dat ts een grote, droge ruimte, waar gezorgd woedt voor een royale zuurstoftocvoer. Wwt door Ae zuurstof gaat het vochtige graan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 7