In december 1981 besloten de gezamenlijke brouwers, verzameld in het Centraal Brouwerij Kantoor, de activiteiten van de C.V. Bierwacht niet langer te continueren. Dit betekent dat de reinigingen door de Bierwacht per 1 januari 1983 eindigen. 4 Horeca Tapservice waakt over kwaliteit van pils en frisdrank Vanaf deze datum kunnen alle Heineken-, Amstel- en Vrumona-afnemers gebruik maken van de Horeca Tapservice. Heineken Nederland B.V. heeft deze or ganisatie in het leven geroepen teneinde te voorkomen dat installaties van haar afne mers niet meer gereinigd zouden worden. Hierdoor zouden ongewenste kwaliteits problemen gaan ontstaan. Om de over gang van de activiteiten van de C.V. Bier wacht naar Horeca Tapservice zo soepel mogelijk te laten verlopen, werd reeds in mei 1982 gestart met het reinigen van in stallaties door de Horeca Tapservice. Dit betrof de rayons van de Bierwacht welke, als gevolg van vacatures, van service waren verstoken. Een aantal Heineken-, Amstel- en Vrumona-afnemers heeft dan ook al kennis kunnen maken met de Horeca Tap- service. De reden voor opheffing van de Bierwacht is gelegen in het feit dat de brouwerijen geen gezamenlijke basis meer konden vinden om de Bierwacht in zijn huidige vorm voort te zetten. Hieraan la gen zowel technische als financiële rede nen ten grondslag. TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN Verwacht wordt dat in de toekomst de ho- reca-ondernemers steeds meer gebruik zullen maken van gemakkelijk hanteerba re apparaten om zelf de leidingen te kun nen reinigen. Bovendien is er de ontwikke ling van het kelderbier. Zo is het door Heineken Nederland ontwikkelde kelder- biersysteem voorzien van een integraal rei nigingssysteem, dat er voor zorgt dat vat, leidingen en tapinstallaties regelmatig worden schoongemaakt. Deze reiniging geschiedt automatisch en wordt door de horeca-ondernemer zelf verricht. Slechts een paar keer per jaar zijn dan nog speciale reinigingsactiviteiten nodig, waarvoor ge bruik zal kunnen worden gemaakt van de Horeca Tapservice. BELEID Ondanks de ontwikkelingen achtte Heineken Nederland een professionele begeleiding noodzakelijk. Het past in het totale beleid ten aanzien van de bierver zorging -wij schreven daar eerder over in Tap en Schap nummer 2 van dit jaar- dat de horeca-ondernemer met advies daad- De Horeca Tapservice heeft op dit moment de meeste Bierwacht rayons overgenomen. Bij het ter perse gaan van dit nummer gold dit nog niet voor de provincie Limburg. Onderstaand de telefoonnummers per rayon, waarop men de Horeca Tapservice kan bereiken. Groningen/Friesland/ Drenthe: 05662-3332 Overijssel/Arnhem/ Apeldoorn: 055-416641 Amsterdam/Utrecht: 020-156711 Noord-Holland: 072-122150 Den Haag: 010-372998 Rotterdam: 010-372998 West-Brabant/ Zeeland: 076-416484 Midden-Brabant: 073-215773 werkelijke hulp wordt ondersteund. De diensten van de Horeca Tapservice gaan dan ook verder dan alleen reiniging. Tij dens de maandelijkse bezoeken worden niet alleen de leidingen gereinigd, maar te vens vindt er preventief onderhoud plaats. De gehele installatie wordt gecontroleerd en waar nodig worden onderdelen vervan gen. Dat alles met het doel dat het bier en de frisdranken optimaal geserveerd kun nen worden en dat voorkomen wordt dat de installatie op de voor de horeca-onder nemer ongewenste momenten storingen vertoont. KAART In het horeca-bedrijf kan het onderhoud aan de installatie(s) bijgehouden worden aan de hand van een kaart die men van de Horeca Tapservice monteur ontvangt. De door de horeca-ondernemer zelf uit te voe ren wekelijkse reinigingen met een spon sje of reinigingsmiddel kunnen ook op de kaart worden aangetekend. Op de achter zijde van de kaart vindt men tips en in structies voor een correct onderhoud van de biertap- en post- of premix-installatie. Met het opheffen van de activiteiten van de C.V. Bierwacht dreigde een situatie te ontstaan waarin de kwaliteitsbewaking horeca tapsehvice

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 4