Directeur E Kronenberg met pensioen 3 Op 28 september jongstleden nam directeur P. Kranenberg afscheid van Heineken in verband met zijn pensione ring. Een uitermate vitale persoonlijkheid met grote verdiensten voor het Heineken concern zette een punt achter zijn werkend leven bij de brouwerij. Zowel tijdens de receptie op de brouwerij als gedurende de receptie voor externe relaties in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam werd door sprekers onderstreept met wat voor een ongelooflijke energie de heer Kranen- berg zich voor de zaken inzette. En die za ken betroffen zeker niet alleen de werk sfeer. In tal van maatschappelijke activitei ten heeft zijn inzet en overtuigingskracht respect afgedwongen bij degenen die hem meemaakten. En hoewel nu met pensioen, de agenda van de heer Kranenberg zal wel gevuld blijven omdat hij actief zal blijven in tal van maatschappelijke functies. De scheidende Heineken directeur begon zijn loopbaan 37 jaar geleden bij de Am- stel Brouwerij als "bediende ter secretari aat". Na de Tweede Wereldoorlog hield hij zich bezig met de ontwikkeling van de winkelmarkt. Nadat de heer Kranenberg in 1956 benoemd werd tot adjunct- Tijdens de receptie voor externe relaties in Grand Hotel Krasnapols ky op 29 september werd de heer Kranenberg koninklijk onderschei den. Amsterdam's burgemeester W. Polak speldde hem de versierse len op, behorende bij benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In zijn speech noemde burgemeester Polak de heer Kra nenberg een PR-man bij uitstek voor de stad Amsterdam: een ambassadeur en eigenlijk een soort burgemeester, maar dan voor de leuke kanten, aldus Amsterdam's eerste burger, die de hoop uitsprak dat de heer Kranenberg zijn vitaliteit en tomeloze energie zal blijven inzetten voor Amsterdam. Op de receptie waren zo'n 400 gasten uit alle geledingen van de samenleving aanwezig. Onder hen bevonden zich vooral ook tal van afnemers en agenten, waarmee de heer Kranen berg in zijn lange carrière zulke goede contacten heeft opgebouwd. De heer Kranenberg heeft vele functies in de Amsterdamse gemeen schap waarin hij zich voortdurend inzet voor "zijn" Amsterdam. Naast voorzitter van de VVV Amsterdam is hij voorzitter van Artis, commissa ris bij het Olympisch Stadion president commissaris bij het Frans Otten Stadion en bestuurslid van de Groote Industriële Club. Binnenkort zal zijn benoeming volgen tot voor zitter van Amsterdam Promotions (AMPRO). Maar ook buiten Am sterdam is hij actief. In Limburg waar de heer Kranenberg opgroeide, is hij Ere beschermheer van de Schutterye in Valkenburg en be stuurslid van de Mestreechter Fanfaar St. Joezep. directeur, trad hij in 1959 toe tot de Raad van Beheer van de Amstel Brouwerij. Vanuit die positie onderhandelde hij met Heineken over de overname van Amstel door Heineken die in 1968 een feit werd. In zijn Heineken jaren hield de heer Kra nenberg, na gestart te zijn met een aantal operationele taken, zich bezig met de ho- reca-ontwikkeling. Hij stond aan de basis van een horeca-organisatierapport dat leidde tot de huidige horecagebieds-inde- ling van Heineken Nederland, waarin de centralisatie en "dichter bij de klant zijn" de filosofie is. Gedurende de laatste jaren van zijn loopbaan vervulde de heer Kra nenberg verschillende directie-functies, zowel binnen de Nederlandse werkmaat schappij als binnen de concern organisatie. Heineken neemt met dankbaarheid af scheid van haar directeur Kranenberg, die via zijn vele functies in de gemeenschap binding met de onderneming blijft hou den.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 3