konden op deze dag op diverse plaatsen terecht voor feestelij ke activiteiten. Dansen en barbecuen in de Dorpsstraat bijvoorbeeld. Uiteraard had men daar tevens de mogelijk heid een consumptie te halen bij een van de buffetten die, rondom versierd met parasols, door ons concern waren neergezet. In de feestweek die hierop volgde, was er voorts nog voor elk wat wils. OPEN DAGEN (6 en 7) Enige jaren geleden heeft Heineken de horeca-activiteiten in Neder land ondergebracht in zoge naamde horecagebieden. Doel hiervan was om als dranken concern dichter bij de horeca- klant te kunnen staan. Dit contact tussen brouwerij enerzijds en afnmers anderzijds wordt ondermeer bevorderd door het organiseren van "Open dagen" in de horecage bieden. Soms wordt zo'n dag gehouden op het verkoopkant oor van het betreffende hore- cagebied maar vaak treedt een drankenhandel op als gastheer. Op informele wijze worden afnemers en relaties tijdens deze dagen ontvangen. Dit was onlangs ook het geval in het horecagebied Rotterdam bij B.V. Drankenhandel Havenstad (6) en bij dranken handel Van Dorst-Liebrand Olderaan B.V. (7) in het horecagebied Midden-Bra bant. Op de beide foto's is te zien dat de afnemers en relaties in groten getale aan de uitno diging gehoor hebben gege ven. Feestvreugde bij INGEBRUIKNAME NIEUWE WEG(5) Ter gelegenheid van de offi ciële opening van de provinci ale weg 17 op 3 september, waardoor het verkeer in de toekomst om Zoeterwoude- dorp geleid wordt in plaats van er doorheen, werden tal van festiviteiten in Zoeterwoude georganiseerd. Nadat enige parachutisten waren geland, verrichtte de heer Th.F.J. Jansen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland de officiële ingebruikstelling. Direct hierna werden de genodigden in de twee dubbel dekkers van Heineken ver voerd naar het Gemeentehuis om vandaaruit de feestelijke optocht gade te slaan, die zich op het moment van de opening in beweging had gezet. Ook de Heineken spankar maakte hiervan deel uit. Hij was voorzien van een speciaal tekstbord met "Opening Verkeersweg P.W. 17". De Zoeterwoudse inwoners Verenigde Staten en Zwitser land. De laatste avond was ook koningin Beatrix aanwe zig. Op de foto een van de programma-onderdelen: het optreden van dansgroepen in de koepelzaal van het congres centrum Leeuwenhorst in 4 Noordwijkerhout. Hier was gedurende deze week het gehele concerndrankenassorti- ment verkrijgbaar. Een luifel- stand, enige buffetten en een visserscafé gaven daarnaast blijk van de aanwezigheid van ons concern. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 27