Iepen in de bouwerij Activiteiten van het Heineken Bouwbureau In mei van dit jaar heeft een restauratie plaatsgevonden op het le perron van het Centraal Stati on te Amsterdam. Dit kwam voort uit de reeds lang bestaande plannen van de N.S. om de toe gangswegen van dit station te verbeteren. rrrrrr men wenst en daarbij andere gedeelten overslaan. Dit bewerkstelligt een snelle doorstroming van bezoekers welke via twee kassa's het restaurant bereiken. In en boven de buffetten is duidelijk en doeltref fend zichtbaar waar de diverse assortimen ten te vinden zijn. De kok in de open keu ken produceert direct het gevraagde me nu. wat de klant vrijwel onmiddellijk mee kan nemen. Vooral in een exploitatie als een stationsrestauratie heeft dit systeem een aantal voordelen, waarbij de snelle vrije keuze uit de overzichtelijke vitrines onafhankelijk van bediening functioneel is voor de haastige reiziger. Het grote assorti ment en de sfeer van het restaurant maken echter ook een langer oponthoud plezie rig. Onnodig te zeggen dat door de grote vrije keuze de omzet wordt gestimuleerd. HET RESTAURANT Het restaurant telt 206 zitplaatsen en is door middel van verrijdbare plantenbak ken te verkleinen als het minder druk is. Het interieur is warm van toon met veel vaste banken en sierlijke verlichtingsorna- menten. Vrijwel alle wanden werden met grote keramiek-elementen bekleed die een klassieke vormgeving combineren met goed onderhoud. De overgang van restau rant naar free flow wordt begrensd door een speelse schulprand. met verlichtings elementen bedoeld om de lichtniveaus van beide gedeelten decoratief te scheiden. In de ruimte valt een aantal groepen op van elk 5 pilaren. De middelste daarvan is de oorspronkelijke steunpilaar van het vroe gere hoge plafond. De ruimte was toen zo hoog dat deze ge makkelijk in tweeën te delen was waardoor nu boven een zalencentrum is ontstaan. Het kapiteel van deze zuil is in het zalengedeelte in het zicht gebleven. De vier buitenste kolommen wa ren noodza- De inbedrijfstelling van de nieuwe restau ratie gebeurde in alle stilte op een ander gedeelte van het perron dan waar tot dan toe, de nog in vrijwel oorspronkelijke staat verkerende stationswachtkamer tot tevre denheid van de meeste bezoekers de ver moeide reizigers had gespijsd en gelaafd. De geruisloze ingebruikname was geheel in tegenstelling met alle rumoer rond de voorgenomen sluiting van de oude restau ratie en de zeer tijdrovende en minutieuze voorbereiding van dit nieuwe free flow res taurant. VOORGESCHIEDENIS sloot de directie van "Servex" ook hier de hulp te vragen van ons Bouwbureau. PLAN EN ALTERNATIEF Tijdens het overleg over de plannen bleek al spoedig dat de wensen van Monumen tenzorg niet verenigbaar waren met de ge dachten om op deze plaats een exploitatie te realiseren die economisch haalbaar zou zijn. Voorgesteld werd dan ook, een ge heel nieuwe restauratie te maken in aan hetzelfde perron gelegen, ruimten in het hoofdgebouw. Hier kon men niet alleen de nodige verbouwingen uitvoeren, maar was ook de mogelijkheid aanwezig voor het maken van een aantal vergaderzalen op een nieuw aan te brengen tussenverdie- ping. Heineken Bouwbureau maakte hier voor een plan, wat in mei 1976 werd voor gelegd, en na veel overleg in maart 1978 werd afgerond. Gezien de aan dit plan ver bonden kosten werd ons gevraagd, toch een alternatief plan te maken voor de be staande restauratieruimten. Uiteindelijk werd toch door de N.S. gekozen voor het oorspronkelijke voorstel. Daarna begon een periode van uitwerken van de plannen in nauwe samenwerking met de architec ten en technici van de N.S., waarbij ook het maken van het interieur-ontwerp aan ons werd opgedragen. De uitvoering start te in januari 1981, terwijl het geheel be drijfsklaar werd opgeleverd medio mei 1982. EXPLOITATIEVORM Reeds gedurende vele jaren bestonden er bij de N.S. plannen om de toegangswegen in dit station, met zijn grote aantallen reizi gers een van de drukste van ons land, in grijpend te verbeteren. In 1975 namen de ze plannen vaste vorm aan, en werden ze op papier gezet. Daarbij kwam vast te staan, dat ten gevolge van de uitbreiding van de stationshal de op dit niveau gelegen keuken en magazijnen van de restauratie op het le perron zouden moeten verdwij nen. De exploitatiemaatschappij "Servex" BVdochter van de NSkwam voor het feit te staan dat voor deze ruimten een nieuwe plaats in het gebouw gevonden diende te worden, uiteraard zo dicht mo gelijk bij de restauratie. Een groot pro bleem daarbij was, dat aan de eigenlijke restauratieruimten, bestaande uit de wachtkamer "2e klas", wachtkamer "le klas", en het zeer fraaie, antieke restau rant met "eetzaaltje" niets gewijzigd mocht worden, daar deze waren geplaatst onder de bescherming van Monumenten zorg. Gezien de al eerder door Servex B.V. opgedane ervaringen met het Heineken Bouwbureau, o.a. bij de inrich ting van de stationsrestauraties Rotterdam C.S. (1970 en 1980), Den Haag Centraal (1971 en 1979) en Utrecht C.S. (1972), be- In vervolg op de ervaringen opgedaan on dermeer in C.S. Rotterdam werd ook hier gekozen voor een zogenoemd free flow restaurant. In deze vorm van zelfbediening is men, in tegenstelling tot een lijnbuffet, niet gedwongen een vaste route te volgen. Na het betreden van de uitgifteruimte kan men direct naar het artikel toegaan dat Stationsrestauratie Centraal Station

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 24