Bowlen: stijl en precisie. De jaarlijkse Bowling World Cup wordt beschouwd als het grootste en zeker be langrijkste amateurtoernooi ter wereld. Het kon tot die status uitgroeien omdat de officiële wereldkampioenschappen daar entegen slechts om de vier jaar worden ge houden. In de landen als de V.S. en Engeland is bowlen een zeer populaire sport. En in Azie is het enthousiasme voor bowling vergelijkbaar met dat voor voet bal in West-Europa. Bijna een kwart mil joen bowlers over de gehele wereld heb ben de afgelopen maanden meegedongen naar die ene plaats die per land beschik baar is voor de eindstrijd. Deze nationale finale heeft begin september ook in Neder land plaatsgevonden. Een en ander ge beurde onder het toeziend oog van Wim Sassen, bedrijfsleider van de Bowling Scheveningen en de man die tot nu toe het beste resultaat van de Nederlandse deelne mers in de World Cup finale achter zijn naam heeft staan. In 1969, het eerste jaar dat de Bowling World Cup werd georgani seerd, werd hij vijfde in de eindrangschik king. SPONSORING Ons bedrijf is nauw betrokken bij de World Cup. Als een van de hoofdsponsors heeft Heineken het evenement mede mo gelijk gemaakt. En dat heeft een logische achtergrond: Heineken is al vele jaren be trokken bij het bowlen in Nederland via haar dochter onderneming Bowling Ne derland B.V. Deze exploiteert een negen tal bowlingcentra in alle delen van het land. Een internationaal topevenement op dit gebied ligt dan ook in het verlengde van de nationale activiteiten die worden onder nomen om het bowlen meer bekendheid te geven. Voorafgaande aan het evenement werden spelers, organisatoren en officials op de Heineken Brouwerij in Amsterdam voor een welkomstreceptie ontvangen. Bowling Scheveningeneen prachtige acco- modatie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 23