Darlant du Min ^örto BÖRGES Volgens de laatste berichten zou Portugal wel eens eerder lid van de E.G. kunnen worden dan Spanje. Dat ik deze landen, wat wijn betreft, direct in relatie breng met de E.G. ligt voor de hand. Wijnen uit Spanje en Portugal, Iberisch schiereiland genoemd, zullen goedkoper aange boden kunnen worden zodra de invoerrechten, verschuldigd bij binnenkomst in de E.G., ver vallen. Met name de Franse boeren vrezen de import van goedkope landbouwprodukten uit Spanje. Portugal is 2]k maal zo groot als Neder land: 92.000 km2 tegenover 33.700 km2. Van de 9 miljoen inwoners wonen er 800.000 in de hoofdstad Lissabon. Het land is dun bevolkt -94 inwoners per km2- vgl. Nederland 394. Evenwel hebben we met Portugal gemeen, dat we gerekend worden tot de kleine landen met goede zeehavens die voor het achterland van grote economische betekenis zijn. Gedwongen door omstandigheden moesten we in een ver verleden al wat niet bij eigen huis gevonden werd van verre halen. Als kleine landen bezaten we gebieden overzee die buitenproporti oneel het moederland in omvang vele malen overtroffen. Wanneer we oude kaarten bekijken, zien we dat verschei dene koloniale bezittingen door gemeen schappelijke grenzen gedeeld werden. Economisch blijft Portugal ver achter bij de ontwikkeling die we in andere Westeuropese staten constateren. Voor onze begrippen is Portugal een arm land wat opvalt in kleding en behuizing. Op het platteland zijn veel woningen nog niet op drinkwaterleiding en elektriciteit aangesloten. Als we de personenauto als welvaartsgraadmeter accepteren, is er bij ons één auto op elke drie Nederlan ders en in Portugal één op veertien inwo ners. Ook op sociaal gebied blijft er veel te wensen over. In Lissabon is de grote luxe van de uitstekend ingerichte hotels in schrille tegenstelling tot het straat beeld. Het belangrijkste middel van be staan is nog steeds de landbouw waarin de wijnbouw een belangrijk aandeel heeft. DE WIJNBOUW Als langgerekt gebied, noord-zuid gele gen langs de Atlantische Oceaan, wordt de wijnbouw bepaald door het zeekli maat. Dit heeft belangrijke voordelen, maar ook nadelen. Nadeel is het wisse lende oogstresultaat onder invloed van de uit het westen waaiende winden, al moet ik daar onmiddellijk aan toevoe gen, dat deze voor Portugal minder grote verschillen teweeg brengen dan b. v. in de Bordeauxstreek. Belangrijk voordeel van een zeeklimaat is de vochtigheids graad in de omgeving van een wijngaard als gevolg van verdamping in dit warme klimaat. Ter vergelijking: in Nederland meten we gemiddeld in juli een tempera tuur van 18°C en in Portugal 22°C. Be langrijk warmer dus. Daarentegen valt er resp. 684 en 692 mm regen, zelfs iets. meer dan bij ons. Gevolg daarvan is, dat de opbrengst per hectare in Portugal be- langrijk hoger is dan in Spanje met een veel droger landklimaat. PO RTWIJN In tegenspraak met het voorafgaande lij ken de klimatologische omstandigheden in het Dourodal. Landinwaarts gelegen, omgeven door steile rotsen, komt de temperatuur hier niet zelden boven de 40°C. De geringe regenval wordt gecom penseerd door het gecondenseerde water van de Douro. Hier komt de vurige hoog- gradige wijn vandaan die wereldbe roemd werd onder de naam Port naar de havenstad Oporto. Deze stad is niet zo maar een expeditiehaven maar, net als Bordeaux vroeger was, de verzamel plaats waar wijn wordt opgeslagen om op fust te rijpen en als zodanig een waardevol centrum voor controle op de produkten die verscheept zullen worden. De stad wordt door de Douro in tweeën gedeeld. Van belang is het zuidelijke stadsdeel Vila Nova de Gaia, direct aan de haven gelegen en afgebakend om toe zicht op naleving van de kwaliteitsbepa lingen te vergemakkelijken. Een van de voorwaarden om te mogen exporteren is, dat men hier een opslagruimte in eigen bezit heeft en een voorraad van minimaal 1.500 hl Portwijn. Het zijn de Engelsen geweest, die de porthandel op gang brachten en nog steeds is de terminologie ter omschrijving van kwaliteit en typen in de Engelse taal gesteld. Men zegt wel eens, dat de bepalingen voor kwaliteits garantie van Portwijn de eerste op dit ge bied waren. Dat klopt slechts in zoverre, dat ze als totaal een aantal beperkingen oplegden waarmee kwade praktijken geëlimineerd konden worden. Voor het overige zijn uit andere landen voorschrif ten van oudere datum bekend waar drui- vesoorten en bewerkingsmethoden werden vastgelegd. Illustratief hiervoor zijn de uitgebreide regels die Karei de 20 PORTUGAL KJOls RüBY EL" AWMMUOml

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 20