reclame-service dienst van Heineken zijn neergezet. In Maaspoort is een complete horecavoorziening in de vorm van een ca fé/restaurant aanwezig, maar dit gedeelte wordt tijdens de popnacht afgesloten. In de grote sporthal is achter de boventribu- nes een tweetal permanente consumptie ruimten, maar deze zijn bij lange na niet berekend op de vraag naar bier en fris dranken van de duizenden dorstige bezoe kers en zijn bovendien vanuit de zaal moeilijk bereikbaar. In overleg met Heineken werd besloten om in de grote zaal waar zich het concert gaat afspelen een tweetal uitschenkbuffetten, met ieder maar liefst tien tappunten, te plaatsen. Bo vendien werden in de voorhal en bij de tri bunes in totaal vier buffetten bijgeplaatst. In Maaspoort wordt Heineken bier getapt met gebruikmaking van het nieuwe Kel derbier-systeem, maar deze bestaande voorziening is niet toereikend voor de te verwachten vraag. De oplossing was niet zo moeilijk te vinden, maar bracht in de praktijk nogal wat voorbereidend werk met zich mee. Het grootste deel van de tijdelijke tappunten werd rechtstreeks aangesloten op een Heineken kelderbier- auto, inhoud achtduizend liter bier die een plaatsje kreeg tussen de NOS auto's naast een van de nooduitgangen. Door tweehonderd meter bierleiding, en geholpen door vijf pompjes bereikt deze bierstroom de tapinstallaties waar het grif haar weg vindt naar het dorstige publiek. Er is om louter praktische redenen voor plastic glazen gekozen, maar de tappers van Maaspoort en de technische dienst van Heineken verdienen een compliment voor de uitstekende pilsjes die "ondanks" deze verpakking worden geserveerd. Er wordt Het optreden van een van de popgroepen. bovendien gebruik gemaakt van draagkar- tons met plaats voor zes glazen bier of fris waarmee bij bestellingen van meerdere consumpties snel gewerkt kan worden. Buiten de hal staat een Heineken tapcara- van om dorstigen onder de te vroeg gearri veerde bezoekers, tijdens het wachten van bier en frisdranken te kunnen voorzien. Hoe het optreden van de diverse groepen is verlopen, heeft u in de directe televisie uitzending kunnen zien. Na het laatste op treden is de nacht voor de medewerkers van Maaspoort echter nog niet voorbij. Om zes uur wordt met man en macht be gonnen met het weer in een gewone sport hal omtoveren van Maaspoort. WEDSTRIJD EN TRAININGSCENTRUM Sporthal Maaspoort is het thuis van de bas ketbalvereniging Nashua, gesponsord door Nashua Copiers. Deze sponsor liep enkele jaren terug met plannen rond om een sporthal te bouwen als onderkomen voor de eigen vereniging. De gemeente 's-Hertogenbosch had plannen voor een sporthal ter aanvulling van de bestaande faciliteiten in deze stad en met een functie voor de regionale sportclubs. Al snel von den beide partijen elkaar in hun weder zijdse plannen en na inleidende gesprek ken werd een constructie gekozen waarin de gemeente als principaal van de hal zou optreden en waarin de inmiddels opgerich te stichting Maaspoort zou participeren. Dan ontwikkelt een en ander zich opmer kelijk snel. In december 1981 besluit de ge meenteraad een voorlopig krediet be schikbaar te stellen en al op 31 december wordt de opdracht voor de bouw gegeven. Enkele weken later besluit het bestuur van de Nederlandse Basketbal Bond de sport hal in wording aan te wijzen als internatio naal wedstrijd- en trainingscentrum voor de basketbalsport in Nederland. Op 18 ja nuari 1982 gaat bouwbedrijf Moonen uit 's-Hertogenbosch van start met de werk zaamheden en nauwelijks zeven maanden later, een absoluut record, wordt Maas poort opgeleverd. Het complex bestaat uit een grote hal met een oppervlakte van ruim 1.500 m2 (48 x 32 mtr.) en een opstakelvrije hoogte van twaalf meter. Hierdoor is de hal geschikt voor alle zaalsporten en kunnen er wed strijden op internationaal niveau gehou den worden. Er zijn onder andere twaalf badmintonvelden. Rondom de hal zijn zes kleedkamers, EHBO- en massageruim ten, scheidsrechterskamers en bergingen opgenomen. Afhankelijk van de benodig de speelveldgrootte is er een tribunecapa citeit van drieduizend plaatsen. De kleine hal, 16 x 28 meter en zeven me ter hoog, is onafhankelijk van de grote hal te gebruiken en heeft eveneens eigen kleed- en wasruimten. Rondom de foyer zijn ruimten voor instructie, vergaderin gen en persfaciliteiten. Het dagelijks be heer van Maaspoort is in handen van de gemeentelijke dienst voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie, terwijl de horeca exploitatie en de evenementenor ganisatie door de stichting Maaspoort wor den behartigd. Met deze prachtige accommodatie heeft de sportwereld van 's-Hertogenbosch en de regio er een nieuwe en uitstekende voorziening bijgekregen om op vele terrei nen onderdak te kunnen bieden aan topge- beurtenissen. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 19