712 00"0 20 170 De snelle distributie die in Nederland mogelijk is, ge combineerd met de grote spreiding van Heineken en Amstel bier maakt het moge lijk deze periodes van houd baarheid te kiezen. Want bier kan natuurlijk het beste zo snel mogelijk nadat het de brouwerij verlaten heeft ge dronken worden. Dat bete kent niet dat het pilsener na deze termijn niet meer te drinken zou zijn. Geen spra ke van. Pils is echter een na- tuurprodukt en na verloop van tijd oefenen externe con dities hun invloed uit waardoor de kwaliteit van het produkt niet meer dat op timale karakter heeft als toen het de brouwerij verliet. Met de invoering van de houdbaarheidsaanduiding kan de handel een optimaal systeem van "first-in-first- out" realiseren. Juist voor bier is dat van groot belang. Daarmee krijgt de consu ment uiteindelijk zijn pilsje onder de best denkbare om standigheden in huis. HOUDBAARHEID VAN BIER Voor de pilseners die Heineken Nederland op de markt brengt, wordt een pe riode van 14 weken als mini mum houdbaarheidstermijn gedeclareerd. Voor Oud Bruin en Amstel Gold is dat drieëntwintig weken, terwijl voor Stout en Bokbier een periode van meer dan acht tien maanden geldt. Dat wil zeggen dat de handel de bo vengenoemde periodes heeft om de produkten te verko pen. Het zijn termijnen die, op basis van onderzoek geen problemen hoeven op te le veren. De gemiddelde houd baarheidstermijn zal 3 a 4 we ken langer zijn met een maxi mum van 7 weken boven de in het overzicht genoemde termijn. 01102103104105106107 08 09 10 11 12 83/84 tenminste 09 83 16 AMSIFI SMAAK! HU lit SI DP I N Tl MRERAfUUR VAN f> a 8' C BIER IN PAAI! IIP*', VAN SIANDSHtHTf HHOUWFHS Mil lUil A/FN Al 11 I N VOOR HIFH (i! BHIJIKF N M'rill lil f,| A/IN NA III I AFWASSEN EN VOOR UW IIKIVIN OM Ml I KOI 10 WAI» M AMMM SER KUNT ii HE I HF Ml KOU FNIK1NKFRHFWAHI N 8 712000 0201 0000 II NMIN'.II ooooo HÜU0UAAH 1011INOI HOWAARTOTQ^

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 16