Inhoud juli 1382 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: De speciale kelderbierwagen die de tanks in de horecabedrijven afvult. Bij de achterpagina: Een illustratie, speciaal ontworpen t.g.v. het 40-jarig jubileum van de heer A.H. Heineken op 1 juni jl. Afscheid J. Reppel Met ingang van dit nummer zult u geen bijdragen meer aantreffen van de heer J. Reppel, die sinds enige ja ren als vaste medewerker van Tap en Schap de rubriek Horeca Onderweg voor zijn rekening nam. Wij danken de heer Reppel voor zijn jarenlange bijdragen e.. zijn inzet en wensen hem vanaf deze plaats nog vele goe de jaren toe. Redactie en redactiecommissie. Colofon en inhoud van dit nummer 2 40-j arig j ubileum A.H. Heineken 3 Goed jaar voor Heineken in 1981 4 Aandacht voor de bierdisplay 5 Vernieuwde Paradisi positief ontvangen 6 Pierre Baptiste in nieuwe uitmonstering 7 Merkenpresentatie met Vrumona asbakken- en glazenassortiment 8 P. Karsten B.V. te Blokker in nieuwe behuizing 9 Kelderbier, een van de belangrijkste projecten van deze tijd 11 Order Piek Car-systeem bij Albada Jelgersma 15 Een bijzondere vorm van horeca onderweg bij de Gemeente-politie Maastricht 18 Leven in de Bouwerij 20 G.W.N. regisseert zomeractie met Lime Light 22 Nieuws Allerlei 23 Kelderbier is de naam voor het Heinekensysteem waarbij het bier in vaten van 1000 liter in het horecabedrijf wordt opgeslagen. Een spectaculaire ontwikke ling, waarover meer op de pagina's 11 t/m 14. Begin '82 ging Albada Jelgersma Holding B.V. te Breda van start met 'Order Piek Car': een door de computer gestuurd sys- Door Lime Light met een aantal acties te ondersteunen hoopt de G.W.N. van de ko mende maanden echte Lime Light-maan- den te maken. Take it light with Lime Light is daarbij het (zonnige) motto. Op pagina 22 leest u alles over deze campagnes, waar onder een aantrekkelijke actie voor de slij ter. teem van orderverwerking naar Ameri kaans model. Meer over deze primeur voor Nederland leest u op de pagina's 15, 16 en 17. Hoewel wij u niet willen aanraden direct de proef op de som te gaan nemen, wordt een speciale vorm van 'horeca onderweg' aan getroffen bij de Gemeentepolitie van Maastricht. Het zelfbedieningsrestaurant van dit korps biedt vele faciliteiten zowel aan eigen personeel als aan tijdelijke 'gas ten'. Met TED als mascotte wordt boven dien hard gewerkt aan het bevorderen van de onderlinge verstandhouding tussen poli tie en publiek. Zie verder pagina 18 en 19. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 2