Alle diensten voor Noord-Holland onder één dak Vier feestelijke bijeenkomsten waren er nodig om met alle betrokkenen de verbouwing van de horecagebieds-vestiging in Alkmaar te vieren. Maar toen was er ook op duidelijk ke wijze uiting gegeven aan de vreugde over deze geslaagde operatie, waarmee tevens de integratie van het horecagebied Noord-Holland werd voltooid. Voor het personeel was er een gezellige feestavond belegd. Bij die gelegenheid konden de 85 medewerkers hun nieuwe behuizing inwijding. Ook voor agenten en vertegenwoordigers van de ver schillende horecabonden werd een openingsfeestje georganiseerd. En dan was er na tuurlijk de officiële opening. 7 BURGEMEESTER OPENT VERBOUWDE VESTIGING ALKMAAR Op 23 juni jongstleden onthulde de burge meester van Alkmaar, de heer C.L.M. Roozemond, het wandbord waarop de naam van de ontvangstruimte te voor schijn kwam: "De Mouthoek", de plaats waar in de toekomst de horecarelaties ont vangen kunnen worden. In zijn toespraak noemde de heer P.P. Snoep het een bescheiden victorie die in Alkmaar werd behaald. Met dat verschil dat Heineken er geen tachtigjarige oorlog voor nodig heeft gehad. En met die victorie bedoelde hij de geslaagde integra tie van het horecagebied Noord-Holland. Die integratie heeft zowel voor de eigen medewerkers als voor de klanten de nodige consequenties gehad. In het pand aan de Schermerweg in Alkmaar zijn nu de Drankenhandel Holland Noord, de ho reca verkooporganisatie en de administra- Het horecagebied Noord-Holland be schikt met het nu gereedgekomen pand over ruim 1000 vierkante meter kantoor ruimte. Voor de drankenhandel- en distri butieve activiteiten zijn ruim 1000 vierkan te meter beschikbaar. De representatieve ontvangstruimte, die bedoeld is om hore carelaties te ontvangen om daarmee iets van de sfeer van de brouwerij over te bren gen, biedt plaats aan zo'n veertig gasten. Als naam voor deze ruimte is, uit een aan tal suggesties, "de Mouthoek" gekozen. tieve diensten gevestigd. In deze vestiging zijn de afgelopen jaren ook geleidelijk de activiteiten voor de gebieden rond Egmond. Bergen, de Zaanstreek en Be verwijk ondergebracht. Medewerkers zijn meeverhuisd naar Alkmaar en ook de klanten hebben moeten wennen aan de "nieuwe" centrumplaats in Noord-Hol land. De heer Snoep sprak zijn vertrouwen uit over de toekomst: hij was er van over tuigd dat de heer Van der Doll, hoofd van het horecagebied, er met zijn medewerkers in zou slagen om een "goede buur" voor de horecarelaties te zijn. En aan burge meester Roozemond liet de heer Snoep weten dat Heineken in Alkmaar een goed burger wil zijn. Nadat de eerste burger van Alkmaar door het wegtrekken van een Heineken vlag het wandbord met de naam van de ontvangstruimte had onthuld, zei hij het een verstandige daad van Heineken te vinden dat men Alkmaar als vestigings plaats had gekozen. En hij refereerde daarbij aan het feit dat de grond van het in dustrieterrein waarop het pand staat toebe hoort aan Alkmaar en Oudorp. Met Oudorp heeft Heineken een speciale band: de heer A.H. Heineken is namelijk "Ambachtsheer van de Heerlijkheid Oudorp". De historische banden werden dus bij gelegenheid van de ingebruikne ming van het verbouwde pand aange haald. En daar hoeft het niet bij te blijven, getuige de opmerking van burgemeester Roozemond dat men ook in de toekomst Heineken alle medewerking wil verlenen om in Alkmaar te functioneren. Daarbij betrok hij zelfs bemiddeling in huisvesting voor de medewerkers van de vestiging. De heer J. van der Doll, hoofd van het horecagebied Noord-Holland, dat het ge bied boven het Noordzeekanaal inclusief Texel bestrijkt, vond dat men nu over een accommodatie beschikt waarin het goed werken is en waarin het mogelijk moet zijn tot optimale resultaten op zowel soci aal- als economisch gebied te komen. Met een rondleiding door het nieuwe "huis" van de Alkmaarse Heineken medewerkers besloot de burgemeester zijn bezoek aan de vestiging. De heer Roozemond, burgemeester van Alkmaar (links), de heer Snoep, directeur Heineken Nederland middenen de heer Van der Doll, hoofd van het horecagebied.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 7