dijk hebben zij de Prins, die werd vergezeld door Prinses Juliana, gehuldigd. De drankjes die de Prins zijn gasten bij deze feestelijke gelegenheid aanbood, wer den geheel verzorgd door de afdeling reclame-service van Heineken. Hiertoe waren vijf uitschenkpunten, ver spreid over de tuin, inge richt. Hoewel de regen het gelukkig op deze dag liet afweten, hebben de Heineken medewerkers tijdens de voorbereidingen menig nat pak opgelopen. AGERMEISTER VERKAUFS- KONFERENZ (5) Van 29 juni tot 2 juli RINS BERNHARD gelegenheid van zijn 70ste 70 JAAR (4) verjaardag, een groot aantal Op zaterdag 27 juni oud-strijders ontvangen. In heeft Prins Bernhard ter de tuin achter Paleis Soest- hield Jagermeister een Verkaufskonferenz in Nederland. Deelnemers waren verkoopmedewerkers van Jagermeister en zoge naamde freie Handelsvertreter uit het zuiden van Duitsland. Freie Handelsvertreter zijn zelfstandige (kleine) verkoop- groepen die tegen een vergoe ding per bezoek en een cour tage op genoteerde liters inge huurd kunnen worden door fabrikanten. Een keer in de twee jaar worden deze relaties door Jagermeister uitgeno digd met hun dames deel te nemen aan een Verkaufs konferenz. Tijdens de conferentie die werd gehouden in het Kurhaus te Scheveningen, wordt van gedachten gewis seld over de ontwikkelingen in de markt, de marketingfilo- sofie, de marktbeweging en de toekomstvisie van de firma Mast (Jagermeister) In Nederland is de Gedistil leerd en Wijngroep Nederland licentie-partner van Jager meister, vandaar dat er in het programma bezoeken aan de Heineken brouwerij te Amsterdam en de Gedistil leerd en Wijngroep Nederland te Zoetermeer waren ingepland. Nieuw pand JONKER B.V. (6) Op 16 juni vond on der grote belangstel ling de opening plaats van het nieuwe pand van Dran kenhandel Jonker B.V. te Heusden. Drankenhandel Jonker is on geveer 70 jaar geleden opge richt door de grootvader van de huidige eigenaar R. Jon ker. Al bijna 60 jaar is deze drankenhandel agent van Amstel. Men verzorgt de bevoorrading van vele hore cabedrijven in de Lang straat, het land van Heusden en Altena en de Bommeler- waard. De sterke omzet groei van de laatste jaren maakte het noodzakelijk de te kleine behuizing aan de Demer te veriaten. Dranken handel Jonker heeft nu de beschikking over een prach tig nieuw pand met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter. Naast de groothandel is er aan de Steenweg ook een slijterij gevestigd. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 27