<mr:\ r i dienstlift 'van keuken/magazijnen naar pantry le verdieping alsmede twee liften in het motel regelen het verticale trans port. Waar mogelijk zijn overal de dorpels weggelaten waardoor onbeperkt met wagens kan worden gewerkt. Doordat bij de opzet van het gebouw reeds rekening werd gehouden met een centraal drankenmagazijn was het mogelijk de tap installaties van zowel begane grond als le verdieping door middel van mantelbuizen hiermede te verbinden. Transport met bierfusten en limonadecon- tainers vindt dus niet plaats. Een uitzonde ring hierop vormt de bar ten gevolge van de geïsoleerde ligging van deze ruimte. De fusten gaan hier naartoe op kleine pla teau's met zwenkwielen. Voor efficiënt afvoeren van het afval is een eigen afval- pers geplaatst. Het comprimeren van het afval levert een aanzienlijke besparing op in de afvoerkosten. CONSTRUCTIES Gekozen is voor een op het werk gestort betonskelet met zogenaamde atlasvloe- ren. wat de mogelijkheid geeft voor balk- loze grote overspanningen. Een nadeel van dit systeem is dat sparingen later niet meer kunnen worden gemaakt zodat nauwkeurige coördinatie in een vroegtij dig stadium gewenst is. De fundatie werd in dit geval uitgevoerd met in de grond gevormde palen systeem "parera". De dakopbouw werd in staal uitgevoerd zodat tot in laat stadium installaties konden worden aangevoerd. De gekozen constructie manifesteert zich ook zeer duidelijk aan de buitenzijde van de gebouwen. Kolommen en paddestoe len accentueren de architectuur van de ge vels. INSTALLATIES Bovenop het gebouw is een vierde ver dieping waarin verwarmings- en luchtbe handelingsinstallaties zijn opgesteld. Op de begane grond is het eigen trafo-sta tion, de waterontharding en hydrofoor in stallatie. De verwarming van de kamers gebeurt hier nog traditioneel door middel van radiatoren. De ventilatie door middel van afzuiging via de badkamers. De zalen en het restaurant zijn voorzien van aircondi tioning. De inblaasroosters in het restau rant zijn gemonteerd in de vensterbank waardoor het plafond vrij bleef van instal latie en roosters. De keukens worden centraal afgezogen terwijl de toevoer plaatsvindt via het res taurant. Het elektra-verbruik in met name de keu ken wordt bewaakt door een energiebewa ker, een zogenaamde crocon. Bij piekbe- lasting op de spitsuren schakelt deze cro con te voren gekozen apparaten stuk voor stuk uit zodat de hoogte van de piek, en het daarmee samenhangende vastrecht bedrag beneden gekozen waarden wordt gehou den. .li.";! -W. v,-% mm v De openingshandeling van minister Van Aardenne bestond uit het overhandigen van negen bloembollen aan de burgemeester van Dordrecht. Deze negen bollen waren het sym bool voor de negen Postiljon motels, die 'groei en bloei'doormaken. Iedere bol stond voor een pakket van 500 bollen die in het na jaar door de gemeente in de Dordrechtse plantsoenen kunnen worden geplant. Als dank voor zijn bijdrage kreeg Van Aardenne van directeur Westerman van Postiljon Motels een doos wijn aangeboden zie foto). Voor het zover was had communicatiedeskundige Hans Ferree op de hem bekende, badinerende toon het begrip innovatie onder de loep genomen. Als "topper" op het gebied van innovatie in Nederland noemde hij de bodemloze fluitketel van Flip Fluitketel. En, serieuzer, wees hij als reclame-vakman nog eens op het belang van reclame ter stimulering van de verkoop. Waarna hij afsluitend minister Van Aardenne het woord gaf met de suggestie dat politici, in plaats van sportlieden en artiesten, meer als trendsetter in reclameuitingen zouden moeten optreden. Minister Van Aardenne wees in zijn betoog op het belang van een innovatiebeleid als instrument om te reageren op snelle ver anderingsprocessen in de samenleving. Hij gaf daarin de overheid een voortrekkers rol: 'de overheid heeft een anticiperende functie in dit soort ontwikkelingen" zo stelde hij. Na directeur Westerman gecomplimen teerd te hebben met zijn keten motels, waarvan Van Aardenne vond dat hij zowel wat werk klimaat voor de medewerkers alswel voor wat betreft de combinatie prijs-kwaliteit-service de toets der kritiek ruimschoots konden weer staan, zette hij Dordrechtin de bloemetjes' magazijn keuken receptie fe - restaurant motel ijrTJrTUr^'TJrTUr-Lr-iJrTU tJ u ii n j

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 21