NIELSEN DISTRICTEN Regelmatig komt u in Tap Schap de naam Nielsen tegen. Misschien weet u ook wie of wat daarmee wordt bedoeld. Maar is dat niet het geval, dan nodigen wij u uit voor een korte kennismakina met dit vooraanstaande marktonderzoekbureau. In Nederland zijn voortdurend zo'n 90 Nielsen veldwerkers bezig met het tellen van voorraden bij winkels. De resultaten van hun "turfwerk" worden vervolgens door ongeveer 75 andere Nielsen mede werkers verwerkt tot overzichtelijke tabel len en grafieken. Daarnaast zijn nog eens 25 anderen bezig met de rechtstreekse dienstverlening aan klanten. Al deze mensen werken voor A.C. Niel sen (Nederland) B.V., de Nederlandse vestiging van het grootste marktonder zoekbureau ter wereld A.C. Nielsen Marketing Research heeft 52 kantoren in 23 landen. Het bureau dankt zijn grote faam vooral aan het kwantitatie ve marktonderzoek waarmee continu de geld- en goederenstroom in een aantal sec toren van de detailhandel wordt gevolgd. HOE NIELSEN WERKT Iedere twee maanden bezoeken speciaal opgeleide medewerkers een aantal selec tief gekozen winkels. Zij tellen daar de voorraden en registreren de inkopen. Hierdoor kunnen de verkopen op detail handelsniveau worden bepaald, want: vorige voorraden inkopen - huidige voorraden verkopen Zo ontstaan de vijf Nielsen Indexen in Ne derland, te weten de Food Index, de Drug Index, de Tobacco Index, de Liquor Index, en de Electro Index. Het zal duidelijk zijn dat de samenstelling van de winkel steekproef van essentieel belang is voor de bruikbaarheid van de re sultaten. Volledigheid is echter onhaal baar, omdat er in elke branche wel organi saties zijn die geen Nielsen medewerkers toelaten. Bovendien zijn er tal van ver kooppunten die onmogelijk door Nielsen kunnen worden gemeten, denkt u maar eens aan de ongeregelde markt- en straathandel. En waar in bepaalde landen één grote levensmiddelenorganisatie die aldaar de dienst uitmaakt niet tot mede werking bereid is, kan geen representatie ve index worden gerealiseerd. WAT NIELSEN MEET Iedere twee maanden levert Nielsen zijn afnemers informatie over: - de totale markt van een artikel, in volume en geld, zowel regionaal als lan delijk; - marktontwikkelingen; Amsterdam, Rotterdam incl. de randgemeenten: Rotterdam Schiedam Capelle a/d IJssel Krimpen a/d IJssel Krimpen a/d Lek Ridderkerk Barendrecht Rhoon Poortugaal DISTRICT I de gemeenten en Den Haag, Amsterdam Diemen Ouderamstel Amstelveen Landsmeer Den Haag Leidschendam Rijswijk Voorburg Wassenaar Wateringen DISTRICT II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, excl. District I. DISTRICT III Groningen, Friesland en Drente. DISTRICT IV Overijssel en Gelderland. DISTRICT V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. BEVOLKING per 1-1-1980 (x 1000) DISTRICT I II III IV V 2.265 4.022 1.556 2.778 3.469 14.090 15% 29% 11% 20% 25% 100% - seizoenontwikkelingen; - marktaandelen; - ontwikkelingen in marktaandelen, zo wel landelijk als regionaal als in de ver schillende winkeltypen; - gemiddelde voorraden; - gemiddelde verkopen; - gemiddelde consumentenprijzen; - distributiegraad van een artikel. Nielsen heeft Nederland in vijf gebieden verdeeld, die u op het kaartje ziet afge beeld. DE WAARDE VAN NIELSEN Nielsen geeft, zoals gezegd, geen volledig beeld van de ontwikkelingen in de detail handel. Desondanks zijn de gegevens voor de afnemers van grote waarde, omdat zij de grote lijnen van de ontwikkelingen aangeven. De beperkingen van Nielsen liggen in het feit, dat het gaat om een zuivere registratie van geld- en goederenstromen. Voor informatie over wat er op consumen tenniveau gebeurt en het waarom, moet men elders terecht. Nielsen geeft dus geen verklaring voor een bepaalde ontwikke ling. Wel wordt af en toe gemeld, dat zo'n ontwikkeling mogelijk het gevolg is van een actie van een bepaalde fabrikant of or ganisatie. Het feit echter, dat de fabrikant via Niel sen te weten komt dat er zich in een be paalde markt een bepaalde ontwikkeling voordoet kan echter een belangrijk signaal zijn. Het waarom van die ontwikkeling kan veelal zonder al te kostbaar consu mentenonderzoek worden bepaald, zeker als de gebruiker van Nielsen cijfers zijn markt goed kent. Het feit, dat de gebruikers bereid zijn voor Nielsen informatie vrij grote bedragen te betalen, geeft aan hoe waardevol deze in formatie kan zijn. 12 NIELSEN de vinder op de distribui iepols

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 12