JAARVERSLAG 1980 Op 8 april jongstleden werd het jaarverslag van de Heineken Groep over 1980 aan de pers gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam gaf de Raad van Bestuur van Heineken N.V. een toelichting op het verslag. De nettowinst is in 1980 met 34% ge daald. Van 125,7 miljoen in 1979 naar 83,1 miljoen in 1980. De winstdaling heeft drie oorzaken. De voor Heineken belangrijke Ameri kaanse markt had te maken met een hoge rentestand. Als gevolg daarvan liet de tus senhandel de voorraden aanmerkelijk te ruglopen, waardoor het totaal aantal ver schepingen vanuit Nederland daalde. Op consumenten-niveau daalde de afzet van Heineken bier overigens nauwelijks. Een tweede belangrijke oorzaak van het teruglopen van de winst zijn de sterk ge stegen kosten die in een aantal markten niet in de verkoopprijzen konden worden verwerkt. Verder heeft het weer in de zomer van 1980 een belangrijk stempel op de Heine ken resultaten gedrukt: in vrijwel geheel Europa was het zomerseizoen onder de maat. Dat gold ook voor Nederland waar de bier markt desondanks een lichte stijging ver toonde; het bierverbruik per hoofd van de bevolking nam toe van 84,9 liter tot 86,4 liter. In de frisdrankenmarkt doen zich proble men voor. De markt is verder verslechterd en het antwoord van Heineken daarop zal zijn: nieuwe produkten. In de toelichting op het jaarverslag verklaarde de heer van Schaik, lid van de Raad van Bestuur van Heineken: "De traditionele steunpilaren in de frisdrankenomzet zijn teruggelopen. Zelfs het in eerste instantie succesvolle produkt Shandy vertoont een stabilisatie in de afzet". Van Schaik wees daarbij op de korte "life-cycle" van een aantal pro dukten in de frismarkt. VERPAKKING Ten aanzien van de verpakkingsproblema- tiek spreekt Heineken zich uit voor het uit werken van recycle-systemen. Dat wordt als een betere oplossing gezien dan het "terugdraaien van de klok" voor wat be treft de distributie van de dranken. Heine ken is bereid mee te werken aan de maat schappelijke ontwikkelingen op dit ter rein, maar wil de handel niet dwingen terug te gaan naar ouderwetse distributie systemen. Van Schaik suggereerde het in stellen van inzamelstations voor glas om daarmee tegemoet te komen aan de afval- problematiek. GEDISTILLEERD De gedistilleerdmarkt heeft met een aantal grote problemen te kampen. De totaalom zet daalde in 1980 als gevolg van de eind 1979 afgekondigde accijnsverhoging. In dit verband werd verklaard dat het uiterst moeilijk is om een commercieel beleid over een aantal jaren uit te zetten, vanwege de externe (politieke) factoren die een na drukkelijk stempel drukken op de gedistil leerdmarkt TOEKOMST Ondanks de niet al te rooskleurige econo mische omstandigheden, die een groot aantal van de door Heineken bestreken markten beheersen, toonde de Raad van Bestuur zich niet al te pessimistisch. Met de nodige terughoudendheid werd verklaard dat voor 1981 een winstver wachting gold die vergelijkbaar is met die van 1980, het afgelopen boekjaar. Kostenbeheersing zal meer dan ooit een hoge prioriteit in het Heineken beleid krij gen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om een slagvaardig beleid op commercieel en technisch gebied te voeren om zodoende de positie op de talrijke markten te hand haven. Kostenbeheersing hoogste prioriteit Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens)" Bier Gedistilleerd en wijn 264 264 282 336 306 de boekiaren t/m 1978 zi|n geëindigd op 30 september Overige 1977 1978 96 119 135 976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 197

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 3