Niet voor niets koos de directie van Keijzer, groothandel in zuivel en dranken, de 8e april uit vooreen "open huis manifestatie" in haar nieuwe bedrijfspand op industrie terrein "De Binckhorst" in Den Haag. Op diezelfde datum in 1957 legde de oprichter van het bedrijf, de heer A. Keijzer, de basis voor deze bloeiende onderneming. Vanuit een melkhandels-detailwinkel aan de Maliestraat begon hij, in de transactie gesteund door de heer A.C.M. Menken, nu algemeen directeur van de Menken- Landbouw Holding B.V., met de uitbouw van de tot dan toe ondernomen activitei ten. Met de kleine winkel van de firma Van der Zalm nam vader Keijzer niet alleen twee melkwijken maar ook een grossierderij in koffiemelk over. Het mobiele deel van de firma bestond aanvankelijk uit niet veel meer dan twee bakfietsen en een bestelwa gen. Naast vader Keijzer waren zoons Jan en Henk, dochter Nelly en twee vaste mede werkers dagelijks vele uren aan het werk om de verkoop en daarmee een goede om zet te realiseren. Door toedoen van derden raakte het bedrijf in 1961, na de start van de melksanering, drie goede melkwijken kwijt en ontvang daarvoor drie niet zo bes te melkwijken terug. Geen goede basis om door te gaan. Rond bovengenoemde tijd echter werd van de toenmalige grootste melkzaak van Den Haag, de firma Van der Loos, de af deling grootverbruik door Keijzer overge nomen. Met de grossierderij werd zo een aanzet gegeven tot de huidige groothan del. Het bedrijf groeide zodanig dat in 1965 werd gewerkt met negen vaste medewer kers, onder wie een eigen boekhouder. In dat jaar werd het bedrijf ook omgezet van éénmanszaak in Vennootschap onder firma. Naast vader Keijzer werden zoons Aad, Jan en Henk medefirmanten. ONTWIKKELINGEN Door enorme uitbouw van de omzet en daarmee gepaard gaande opslagmoeilijk heden in het bedrijf aan de Maliestraat en het aan het Smidswater gelegen magazijn, werd het bedrijf in 1968 verhuisd naar de Conradkade. Twee jaar slechts heeft de heer Keijzer deze nieuwe ontwikkelingen mogen volgen. In het najaar van 1970 overleed hij op 66-jarige leeftijd vrij plot seling, wat een grote schok was voor al diegenen die hem waardeerden om zijn initiatief, warme persoonlijkheid en sym pathieke manier van zaken doen. HORECA- EN SEIZOENBEDRIJVEN In het begin van de jaren zeventig, toen veel grote ondernemingen het initiatief na men hun klanten en restaurants uit te brei den ten behoeve van hun dikwijls zeer tal rijke medewerkers, besloten de gebroe ders Keijzer het bedrijf aan te passen aan deze nieuwe ontwikkeling. Naast het vol ledige kwaliteitsassortiment zuivel werd niet alleen besloten het gehele drankenas sortiment in het leveringspakket op te nemen, maar ook een complete serie por tieverpakking. Mede hierdoor werd Keij zer voor veel Haagse ondernemingen een graag geziene leverancier. In de loop der jaren werden agentschap pen verworven, terwijl Keijzer tevens grossier is van Heineken. Zeker niet in de laatste plaats is het zake lijk succes van Keijzer te danken aan de le vering van het complete assortiment kwa- liteitsprodukten van Menken-Landbouw B.V. te Wassenaar. ONTWIKKELINGEN VAN DE JONGSTE DAG Opnieuw geconfronteerd met ruimtege brek en laad/los-problemen aan de Con radkade, besloten de firmanten Keijzer hun activiteiten te verleggen naar een wer kelijk ideaal bedrijfspand aan de Meteoor straat op het industriegebied "De Binck horst". Hier kan door de vijftien medewerkers, van wie vier op kantoor en elf in de afde lingen expeditie en verkoop werkzaam, worden beschikt over een bedrijfsterrein met een totale oppervlakte van 2.400 m2. Op het terrein staat een opslaghal met een oppervlakte van 1.200 m2 waarin naast twee koelcellen ter grootte van 150 m2 ook een complete kantooraccommodatie aanwezig is. Voortgaande in de geest van haar oprich ter, kan Keijzer met dit nieuwe pand de tachtiger jaren met vertrouwen tegemoet zien. 28 Firma Keijzer neemi een nieuw bedrijfspand in gebruik k

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 28