MONO: PUS IN EENMALIGE FLES ELS KOMT NAAR HOLLAND Binnen het segment van eenmalige bierverpakking bestaan twee verpakkingssoorten: blik en de monofles. Van blik is inmiddels bekend dat het een interessant produkt is qua marge en omzetsnelheid zelfs buiten het zomerseizoen. In het februari nummer in 1980 van Tap en Schap werd in het artikel dat speciaal aan Els La Vera was gewijd, al gesteld, dat Heineken met dit Limburgse kwaliteits- produkt grote plannen had. Vanaf 13 april j.l. wordt Els La Vera na melijk ook door de Gedistilleerd en Wijn- groep vanuit Zoetermeer geleverd. Aan de voortreffelijke en specifieke smaak van de Limburgse Bitter werd niets veranderd. Wat wel veranderde is de presentatie. Een etiket gebaseerd op het vertrouwde ge zicht, werd door de reclame-afdeling van de GWN meer in het teken van de tijd ge bracht. Hierbij is het Els La Vera een pro minente plaats toebedacht. Ook de omver pakking werd niet vergeten, zodat ook Els haar eigen speciale doos heeft gekre gen. In korte tijd werd reclamemateriaal ont wikkeld zoals een showcard met de blonde Limburgse met bolhoed, het "gezicht van Els", en het fraaie Limburgse landschap. Een raambiljet voor de slijterijen, waarop acties aangekondigd kunnen worden. Ad vertentie-materiaal voor de folders. Een handelsactie maakt het tenslotte nu dubbel interessant om de Limburgse specialiteit in het assortiment op te nemen. Dooreen marktgerichte aanpak zal Els ook buiten het Limburgse een grotere bekend heid gaan genieten en men verwacht dat de smaak van Els La Vera bij een groter pu bliek zeker zal aanslaan. Op de foto ziet u hoe de heer J.G.M. Kerckhoffs, Hoofd Horecagebied Lim burg, die de eerste fles Els met het nieuwe etiket in ontvangst neemt van de heer J.H.J. Sangers, bedrijfsleider van Henne- kens, de producent van Els. Zowel voor blik als voor mono geldt dat het ten opzichte van pils in pijpjes en in halve liters relatief kleine volumes, zijn. Absoluut gezien is er zekers sprake van een behoorlijke hoeveelheid. Volgens Nielsen Food Mono 1980: ruim 10 miljoen liter Blik 1980: ruim 7 miljoen liter Gecombineerd met de goede marges zijn dit aantrekkelijke marktsegmenten. Opvallend is dat blik redelijk gespreid is over de diverse winkeltypes die Nielsen hanteert. De mono-afzet concentreert zich bij groot winkelbedrijven, Coop's en discounters. De consument blijkt bereid te zijn vanwe ge het draaggemak en het 'geen retour-ge mak', voor mono een behoorlijke prijs te betalen. Gemiddeld leverde de Amstel tray (20 flesjes) in 1980 f 12,25 op volgens Niel sen Food. Naar verwachting zal het consu mentenprijsniveau zich in 1981 ontwikke len naar f 12,75 per tray in verband met de prijsverhogingen van november '80 en maart '81 Een bestaand beeld bij de handel is dat mono een seizoensprodukt is. In vergelijk- met pils in pijpjes is niets minder waar. Van de jaarafzet in mono wordt 36% in de maanden juni t/m september behaald, ter wijl in dezelfde maanden 34% van het jaarvolume van bier in 30 cl fles wordt af gezet. Buiten het zomerseizoen wordt bij na 2/3 deel van de jaarafzet van zowel pijpjes als mono gerealiseerd. Hoewel de spreiding na augustus/septem ber terugloopt, blijft het afzetniveau op peil. Dit betekent dat de afzetten per verhande lende winkel aanzienlijk toenemen. De ontwikkeling van de totale monomarkt is in de afgelopen vier jaar stormachtig geweest. Het afzetvolume lag in 1980 twee keer zo hoog als in 1977 (Bron Niel sen Food Index). Als A-merk heeft Am- stel in het monosegment medio 1980 de 25 cl cluster-verpakking geïntroduceerd. Eind 1980, een half jaar na introductie, had Amstel een marktaandeel opgebouwd van 12% bij een nog relatief geringe sprei ding. Het is de verwachting dat Amstel in het monosegment een belangrijke rol zal gaan spelen. pilsemerbier 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 23