Iepen in de bouwerij Toen de heer J.J. Molendijk tezamen met vertegenwoordigers van Bouwbureau Nordsee Bremerhaven en het Heineken Bouwbureau in november 1979 het pand aan de Kal verstraat 122 bezocht, kon hij niet vermoeden dat de door hem zo lang gekoes terde wens: ''een Noordzee visrestaurant in de hoofdstad" slechts een jaar op zich zou laten wachten. Het pand had toen al een rijke historie achter de rug. De stichting laat zich raden inhetmidden van de 19e eeuw. Van 1857- 1887 was hier het theater Diligentia geves tigd, tot 1896 heette het theater "de Vere niging". Rond 1896 opent August Meyer er het café-restaurant "De France" com pleet met wintertuin. Het bleef restaurant tot 1913, waarna het verbouwen van het pand tot bioscoop lucratiever bleek. Aan vankelijk was dit Cinema Paihé Frères, in 1926 veranderd in Corso cinema. Deze blijft bestaan tot 1980. Het pand bleef ge durende deze tijd in handen van de familie Meyer. In 1980 veranderde het pand van eigenaar en werd met de komst van Noordzee Visrestaurant de horecabestem- ming hersteld. BOUWGESCHIEDENIS Tijdens voorgenoemde eerste oriëntatie en daarop volgende onderzoeken leek de transformatie van bioscoop naar restau rant niet te ingewikkeld. De monumentale marmeren entree met hal, de solide vloeren, alsmede de in het archief gevon den blauwdrukken leken de veronderstel ling te bevestigen dat dit een stevig pand betrof. Om het bestek voorde definitieve verbou wing zo goed mogelijk te kunnen maken, werd in januari 1980 opdracht gegeven aan de aannemer alle onderdelen te slopen welke voor de verbouwing moesten ver dwijnen. Noordzee Gastro B.V. exploiteert als dochter van Unilever 14 Noordzee visrestaurants in winkelcentra van grote Neder landse steden met meer dan 100.000 inwoners. Deze onder neming vormt een onderdeel van de Duitse organisatie Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH, welke meer dan 135 bedrijven exploiteert in Duitsland en Oostenrijk. In Nederland wordt deze keten geleid door de heer J.J. Molendijk. Hierna volgde schrik op schrik. Achter het prachtige marmer bleken zeer bouwvalli ge, scheve bouwmuren te staan. De solide zaalvloer bleek op los zand gefundeerd en van ongewapend beton. Ondanks het feit dat deze vloer het 70 jaar had volgehou den, werd het toch niet verantwoord ge acht deze, en de vele oude fundaties daar onder, te gebruiken. Voor de nieuwe fundatie werden 28 palen geboord waar van een aantal dmveen speciale trilling- vrije methode gezien de toestand van het pand. Achter de fraai gedecoreerde wanden en plafonds werden constructies en balklagen aangetroffen, die door vele aanpassin gen en wijzigingen in de loop der tijden zodanig waren gehavend dat verandering noodzakelijk was. 7 maanden en 6 stalen portalen, windver banden stutconstructies (tezamen 10.000 kg staal) en extra betonbalken verder, gaf bouwtoezicht toestemming het pand af te bouwen. Inmiddels was daarbij ook een inpandig trafostation gebouwd om aan de toch wel forse energiebehoefte van dit be drijf te kunnen voldoen. Het duurde toen nog tot begin december voordat de eerste bezoeker kon worden ontvangen. INDELING EN VORMGEVING Noordzee visrestaurants zijn zgn. zelfbe- ACTIVITEITEN VAN HET HEINEKEN BOUWBUREAU NOORDZEE VISRESTAURANT IN DE HOOFDSTAD

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 20