Darlant du pinDOOR J. ZELLENRATH Bijna gelijktijdig met het verschijnen van onze eerste Parlant over de wijnen van de Rhone, werd de uitkomst gepubliceerd van een in Frankrijk gehouden marktonderzoek naar de waardering en bekendheid van Rhönewijnen in Frankrijk zelf. In de Revue Vinicole van januari 1981 was een uitgebreide analyse van deze cijfers opgenomen. Allereerst hebben de enquêtteurs getracht zich een beeld te vormen van de consu ment die reeds met de Rhönewijnen heeft kennis gemaakt. Gebleken is dat deze re delijk geprijsde kwaliteitswijnen een scharnier-functie vervullen tussen een voudige tafelwijnen en de (te) hoog ge prijsde wijnen van erkende reputatie. In kringen van de groothandel werd vast gesteld dat de Rhönewijnen, indien niet te hoog geprijsd, makkelijk verkopen en een goede kans maken als substituut voor de kwaliteitswijnen, die bezig zijn zich uit de markt te prijzen. In ieder geval kwam duidelijk naar voren dat de Cötes du Rhóne betaalbare wijnen zijn die in kwaliteit boven het gemiddelde uitsteken. Niet minder dan 65% van de consumenten zei de Cötes du Rhóne te be schouwen als een wijn voor feestelijke ge legenheden of ter begeleiding van de zon dagse maaltijd. Bijna de helft van de on dervraagden had Cötes du Rhone in zijn wijnkelder. TALRIJKE DRUIVESOORTEN Voor ons een reden temeer om de diversi teit van deze hoog gewaardeerde wijnen onder de aandacht van onze lezers te bren gen en ze ook in Nederland tot een vast be standdeel van het wijnassortiment te ma ken. Met dit voornemen in ons achterhoofd vervolgen we nu onze denkbeeldige wijn- reis langs beide zijden van de Rhóne ver der zuidwaarts, vanaf Hermitage. We komen nu in een gebied met zeer geva rieerde bodemgesteldheid onder vaak gril lige klimatologische omstandigheden. Dit vraagt telkens per district aanpassing van de aan te planten druivesoorten, die dan ook zeer talrijk zijn in het zuidelijke ge bied van de Rhone. Voor degenen die wat meer tijd kunnen en willen besteden aan de cultuur van de wijnstok, wat we kortweg 'Viticultuur' plegen te noemen, zijn dergelijke lang uit gestrekte aanplantgebieden uitermate in teressant. Ik wees u daar al op toen we de Loire hebben besproken In het eerste deel van Parlant handelend over de Noord-Rhóne, kon ik volstaan met enkele druivesoorten te noemen. Nu spre kende over midden- en zuid-Rhöne wordt dat veel ingewikkelder. Niet alleen 'les facteurs humains', de intuïtieve aanpas sing dus van mens aan de omstandigheden waarin hij leeft, maar ook de pelgrims tochten hebben hier veel bijgedragen om reeds elders bestaande variëteiten van de wijnstok soms uit verre landen aan te dra gen. Ik kan hier in dit bestek niet al te diep op ingaan. Vooral de stedelingen onder ons zullen zich niet zo bijster bezighouden met biologische gegevens. Evenwel is het juist aan de Rhone aardig om te zien dat we niet zomaar klakkeloos ergens een paar drui- vestokken kunnen kopen en die zomaar willekeurig kunnen planten in de hoop dat Klein en compact zijn de druiven die de goede wijnen van de Rhone leveren Kiezels ter grootte van aardappelen vormen de deklaag van de bodem waarin dewijnstokken in het zuidelijke Rhönegebied zijn aangeplant we optimale resultaten zullen verkrijgen. Een paar voorbeelden tonen dat duidelijk aan: van Franse oorsprong zijn: de Cinsault met veel finesse; de Clairette, elegant vriendelijk; Bourboulenc, die frisse wijnen levert. Van Spaanse origine komen: de Gre- nache die veel alcohol levert; de Carignau met hoge opbrengst en de Mourvèdre voor hoge kwaliteit. De Ugni blanc met zijn heel eigen ka rakter is van Italiaanse afkomst. Noemen we nog de Roussance en de Picpoul. Al de ze druiverassen zijn ter plaatse verder ont wikkeld en aangepast. Een groot verschil dus met de Bourgogne en de Bordeaux waar slechts enkele druiverassen voldoen de blijken om de hoogst bereikbare kwan titeit in kwaliteit te bereiken. Kijken we nog even naar het rubriekje in ons vorig artikel dan zien we in de rubrice ring van de wijnen van de rechteroever dat we nog de nummers 6, 7 en 8 in het noor delijke deel moeten bespreken. 6. Saint-Joseph Hier komen zowel rode als witte wijnen vandaan. Het meest bekend is echter de rode Saint-Joseph die uitsluitend uit de Syrah-druif wordt verkregen. Eertijds gold deze wijn als een der beste van Frank rijk. Hij genoot de voorkeur van koningen en grote schrijvers onder wie Victor Hugo. Nog steeds, ondanks gewijzigde vinifica- tiemethoden, mogen we de rode Saint- Joseph rekenen tot de wijnen die de aan dacht van connaisseurs volkomen waard zijn. De wijn is licht, teer, meteen vleugje frambozengeur. De Saint-Ioseph blanc komt van Roussan- ne en Marsanne-druiven. Ze presenteren zich licht en fruitig. Trouwens we spreken hier over een centrum van fruitteelt waar van de vruchten bekend zijn om hun krachtig aroma. 7. Cornas De wijnbouw hier dateert van onheuglijke tijden. Reeds in de Gallo-Romeinse tijd was Cornas bekend om zijn wijnen van donkere kleur. Krachtige wijnen die aan- 18 WIJNEN V9N DE RHONE 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 18