FRAAIE ROYALCLUB HANDDOEK Na de relatief bescheiden start van Royal Club Ginger Ale in literfles in augustus 1980, is nu de tijd gekomen dit produkt ook op consumentenniveau de steun te geven die het verdient. Ginger ale behoort tot de kleine smaken in de frisdrankenmarkt. Desondanks is het .voor de handel een interessant produkt. Het levert immers een goede prijs en een gezonde marge op. De groei van dit segment was voor Vrumona aanleiding in augustus 1980 Royal Club Ginger Ale in literflessen op de markt te brengen. De in troductie-activiteiten werden bewust be perkt tot reclame in vakbladen en andere handelsactiviteiten. Consumentenreclame heeft immers alleen zin als een produkt ook redelijk gedistribueerd is. Nu dat mo ment gekomen is, pakt Royal Club de zaken ook fors aan. Uiteraard blijft hierbij het streven mede gericht op uitbreiding van de distributie. Vandaar dat van half juli tot begin september aan detaillisten een aantrekkelijke aanbieding zal worden gedaan. 20 MAAL OP TELEVISIE Ginger Ale is bij de consument een relatief onbekend produkt. Televisie is het me dium bij uitstek om Royal Club Ginger Ale snel bekend te maken. Daarom is er voor Royal Club Ginger Ale een geheel "eigen" televisiecommercial ontwikkeld waarin de dorstlessende eigenschappen van dit produkt sterk naar voren komen. Die commercial is vanaf begin mei op de buis te zien. OP DE HUISHOUDBEURS Tijdens de Huishoudbeurs die begin april in de RAI te Amsterdam is gehouden, heb ben ruim 50.000 consumenten gratis Royal Club Ginger Ale geproefd. Opval lend was daarbij te merken hoeveel men sen voor het eerst met ginger ale in contact kwamen. Hun reacties waren uitgespro ken lovend. CONSUMENTENPROMOTIE Via het achteretiket op de literfles wordt de consument geïnformeerd over de wij ze, waarop hij of zij voor maar f 9,95 in het bezit kan komen van een fraaie Royal Club sporthanddoek. In de zomermaan den is dat een gewild artikel. Een speciale actieschapkaart verwijst eveneens naar deze aanbieding. De speciale actieflessen worden vanaf half juni uitgeleverd. STERK ASSORTIMENT De hiervóór geschetste aanpak heeft in het verleden veel succes opgeleverd voor zo wel Royal Club Tonic, Royal Club Bitter Lemon als Royal Club Shandy. Alle drie zijn ze nu de uitgesproken marktleiders in hun respectievelijke smaaksegmenten. Die positie is te danken aan een doordacht pakket van promoties op handels- en con sumentenniveau en forse ondersteuning via televisie en radio. Een jaar of vijf geleden was ook Royal Club Bitter Lemon een klein merk (met circa 20% aandeel) in een klein smaakseg- ment. Met name sinds de start van tv-re- clame voor dit produkt is de opmars be gonnen. Niet alleen groeide het aandeel van Royal Club Bitter Lemon sindsdien naar het huidige niveau van bijna 70%, ook het segment zelf groeide gezond. Iets dergelijks was daarvoor met Royal Club Tonic gebeurd. De geschiedenis van Royal Club Shandy is een verhaal apart. Maar de start van die explosieve ontwik keling viel eveneens samen met de start van tv-reclame voor dit produktDie erva ring heeft ertoe geleid, dat nu ook ten be hoeve van Royal Club Ginger Ale voor een dergelijke aanpak is gekozen. ROYAL CLUB NU Het aandeel van Royal Club in het tonic segment schommelt momenteel rond de 65%, dat van bitter lemon groeit toe naar 70%. Royal Club Shandy heeft, ondanks de opkomst van concurrerende literfles sen, nog steeds een aandeel van ruim 70%. De literflessenverpakking lijkt zich bovendien nauwelijks meer te ontwikke len. Het aandeel ervan is rond de jaarwis seling teruggevallen tot circa 16%. Wel moet geconstateerd worden, dat het totale shandyvolume vrijwel naar z'n hoogtepunt is toegegroeid. In het recente verleden was er voor wat shandy betreft nauwelijks sprake van een seizoenpiek. 's Zomers ontwikkelde het zich weliswaar sneller dan 's wintersmaar van een terug val was nauwelijks sprake. Eind 1980 en begin 1981 is het shandyvolume t.o.v. diezelfde periode van het jaar daarvoor wel teruggelopen. Desondanks blijft shandy voor de handel een interessant artikel. En Royal Club Shandy blijft in dit segment de interessant ste propositie! Door z'n hoge omzet per verhandelde winkel en door z'n hoge mar ge En door de zware ondersteuning die dit merk ook in '81 krijgt: 54x op tv, 68x op radio. En met grote regelmaat in alle grote tijdschriften! Ook het feit, dat een belang rijk deel van de Royal Club Shandy omzet gerealiseerd wordt bij hele kratten tegelijk is een belangrijk pluspunt. De winkelier heeft hierdoor minder handling en minder investeringen in statiegeld, terwijl hij pro fiteert van een hoge kassa-aanslag per transactie. In ieder geval koopt de consu ment altijd meer flesjes tegelijk. Laten we tenslotte niet vergeten, dat de kleine fles een ideale verpakking is voor een produkt als shandy, dat snel in kwaliteit terugloopt als de verpakking eenmaal is aangebroken Het totale shandyvolume mag dan minder snel zijn toegenomen dan voorheen, een groei van 13% in 1980 t.o.v. 1979 ligt desondanks boven die van het totale fris drankenvolume. ROYAL CLUB - ACTIEVER DAN OOIT In totaal zijn Royal Club Tonic, Royal Club Bitter Lemon, Royal Club Shandy en Royal Club Ginger Ale dit jaar 123x op te levisie en 136x op de radio. Weinig mer ken in Nederland kunnen op zo'n intensief ondersteuningsprogramma bogen! Hier mee wil Royal Club zich een blijvende lei derspositie verwerven in het gestaag groeiende segment "frisdranken voor vol wassenen" dat, gegeven de ontwikkelin gen in de leeftijdsopbouw van de Neder landse bevolking, een goede toekomst te gemoet gaat. 16 EXTRA ACCENT OP ROYAL CLIB GINGER ALE voor maar 9,95 in hot bezit te komen van zo'n fraaie Royal Club sport handdoek. Kloek van formaat (65 x 125 cm), prachtig van kwaliteit. Maak daarom meteen f 9,95 over op bankrekening 68 7164 540 of postgiro 48 4718 t.n.v. Vrumona B.VBunnik (een postwissel mag ook). Vermeld wel graag op uw overschrijving "Royal Club handdoek". Dan krijgt u die binnen twee weken thuis gestuurd. Hier is uw kans

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 16