GESTAGE GROEI In Krommenie is 21 jaar geleden, in een bescheiden pandje, het allereerste maga zijn gevestigd van de melkhandelaren in koopvereniging, die later bekendheid zou krijgen als de N.C.M. In 1967 werd in hetzelfde Krommenie het pand van een voormalige weverij aan de Noordervaartdijk aangekocht, waarin de N.C.M. tot voor enige jaren werkzaam is geweest. Maar dankzij de groei die het bedrijf door maakte, werd verdere uitbreiding en/of nieuwbouw noodzakelijk. Naast de hoofdvestiging in Krommenie waren twee particuliere levensmiddelen groothandels in Blokkeren Wieringerwerf overgenomen. In 1975 kwam een samen werking tot stand met een zoetwaren- groothandel in Bovenkarspel, in 1978 ge volgd door de overname van een kaas groothandel uit Edam en als sluitstuk de overname van het klantenbestand van een tabaksgroothandel in Amsterdam. Het distribueren vanuit vier verschillende vestigingen bracht, noodgedwongen, in efficiënt en onrendabel werken met zich mee, zodat nieuwbouw een aanvaardbaar alternatief bleek. Op het industrieterrein Egelskoog in Alk maar werd de benodigde ruimte gevon den. Voor een bouwsom van acht miljoen gul den is in anderhalf jaar tijd op de beschik bare ruimte van 72.800 m2 een pand van 8.500 m* neergezet, volgens de laatste normen en helemaal afgestemd op de specifieke eisen die de N.C.M. hieraan stelde. Aannemer van dit project was de bouwadviesgroep Van Gasteren B.V. te Heiloo. Naast de magazijnen waarin de goederen worden ontvangen, opgeslagen en klaar gemaakt voor expeditie, waarvoor acht vrachtwagens en vijf bestelwagens be schikbaar zijn, zijn in het pand ook de ad ministratieve, commerciële en begelei dingsafdelingen ondergebracht. N.C.M. verzorgt de complete boekhou ding van 150 leden-afnemers op basis van kostprijs. Bovendien wordt service verleend op het gebied van financieringen, begrotingen van omzetten en kosten, de reclame voe ring en een stuk technische begeleiding zoals het inrichten van winkels en winkel wagens. Eindelijk verscheen de vorkheftruck. De eigen reclamedrukkerij verzorgt naast drukwerk dat intern nodig is bij N.C.M., ook de complete actiefolder en verkoop- materiaal zoals raambiljetten, schapkaar- ten enz. In het bedrijf zijn, verdeeld over de ver schillende afdelingen, 81 mensen werk- GROOTSE RECEPTIE Tijdens de opening, die door zo'n 800 ge nodigden werd bijgewoond, is in de tot re ceptiezaal omgetoverde expeditiehal een lange rij sprekers aan het woord geweest. Aangevoerd door drs. R.J. de Wit, Com missaris van de Koningin in Noord-hol land, kwamen vertegenwoordigers van het N.C.M. bestuur, de SRV-organisatie, de NMO en bouwadviesbureau Van Gas teren B.V. voor de microfoon om, ieder vanuit de eigen gezichtshoek het verleden en het heden van N.C.M. te belichten. Een leuke onderbreking in dit programma was de komst van vier hoofdprijswinnaar- tjes in de tekenwedstrijd die door N.C.M. was georganiseerd onder de kinderen van de diverse afnemers. Het viertal bracht een originele kaasberrie naar binnen waarop een fraaie koperen bel stond die aan de Commissaris van de Ko ningin werd aangeboden. Na het luiden van de bel door de Commis saris kwam, na enig wachten, een vork heftruck door een papieren afbeelding van het N.C.M.-pand gereden. Op de pallet die de vorkheftruck naar bin nen bracht waren de vier bestanddelen uit het assortiment van N.C.M. uitgestald, een assortiment dagelijkse boodschappen, zoetwaren, kaas en tabaksartikelen. Na afloop van de officiële opening was er gelegenheid om het bedrijfspand te bezichtigen en een bezoekje te brengen aan een van de vele standjes die in de hal waren geplaatst. Een gedeelte van de kantoorruimte 13 Een kijkje in het magazijn

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 13