ONTWIKKELING VERPAKKING IN DE HORECAMARKT Bron: Interact totale pilsomzet is de laatste jaren niet aan bijzonder grote verschuivingen onderhe vig. In de laatste jaren is slechts het belang van de bierverkopen in de drie grote steden enigszins afgenomen, terwijl het belang van het oosten licht is toegenomen. BIER BIJ DE SLIJTERS Het aandeel van bier in de totale omzet van de slijters bedraagt circa 10%. Het belang van de afzet via de slijters is ruim 10% van de totale bierafzet in de thuisverbruikmarkt. ONTWIKKELING FUSTBIERAFZET IN LITERS ONTWIKKELING BEDRIJFSTYPEN De slijter richt zich op speciale bieren, al hoewel het volumebelang nog gering is. Circa 97% van de afzet via dë slijter wordt gevormd door pils, terwijl dit voor het le vensmiddelenkanaal 99% is. Door zijn service en adviezen kan de slijter een be langrijke rol spelen bij het verder tot ont wikkeling brengen van de speciale bieren. Bovendien ondersteunt het zijn positie als drankenspecialist. Het assortiment buiten landse bieren dat Heineken voert komt nu ook via de agenten, ten behoeve van de thuisverbruikmarkt beschikbaar. ONTWIKKELINGEN IN DE HORECAMARKT Het aandeel van de horecamarkt in de to tale bierafzet bedraagt ongeveer 40%. De afzetontwikkeling in de horecamarkt is minder sterk geweest dan in de thuisver bruikmarkt. In de periode 1975 tot en met 1980 hield de fustbierontwikkeling welis waar gelijke tred met de totale flesbieront- wikkeling, maar de flesbierafzet naar de horecamarkt bleef duidelijk achter. In 1975 bedroeg het flesbieraandeel in de horecamarkt nog 21%, in 1979 was dit ge zakt naar 15%. In de periode 1975 tot en met 1980 daalde de flesbierafzet naar de horecamarkt met ongeveer 16%. Deze daling kwam hoofdzakelijk voort uit een vergrote belangstelling voor fustbier in de horecabedrijven; het aandeel van het aan tal fustbierverkopende bedrijven steeg onder meer van 77% in 1975 naar 81% in 1980. Voorts daalde het aantal horecabe drijven dat bier verkocht voor gebruik el ders dan ter plaatse. De bierafzet in de horecamarkt (fust fles) steeg in de periode 1975 tot en met 1980 met ongeveer 5%; voor fustbier be droeg de stijging 15%. Het marktaandeel van Heineken en Am- stel is constant gebleven. Ontwikkeling in de bedrijftypen Het aantal horecabedrijven was in de pe riode 1975 tot en met 1980 stabiel tot licht stijgend. In die periode daalde met name de groep hotels/pensions, terwijl de groep café-restaurants en de groep cafetarias ste gen. In omzet is de groep café-bars het be langrijkste (ongeveer 58% van de bierom- zet). VERWACHTINGEN De grote groei is uit de biermarkt. Oorza ken hiervan zijn een verzadiging in het hoofdelijk verbruik, een verandering in de bevolkingsopbouw en de algemene eco nomische toestand. Niettemin wordt voor de komende jaren een groei in de biercon sumptie verwacht van 1 a 2% per jaar. Het belang van speciale bieren zal licht stijgen terwijl men ook verwacht dat er zich een verschuiving zal voordoen van de grote naar de kleine fles. 10 FLES FUST 21 17 83 79 15 85 '75 '77 '79 (BRON: CBK- 1975 - 115 115 115 115 112 112 100 '75 1976 1977 1978 1979 1980 I TOTAAL FUSTBIER I I HEINEKEN AMSTEL (1980 AUGUSTUS) BRON: BEDRIJFSSCHAP HORECA) AANTAL BEDRIJVEN PER 1.1 SCHATTING VERDELING BIEROMZET NAAR BEDRIJFSTYPE HOTEL/ 20 18 17 16 12 HOTEL/ PENSION 10 PENSION CAFÉ/BAR 38 38 39 39 37 CAFÉ/BAR 58 BUFFET/ 16 17 17 16 16 KANTINE BUFFET/ KANTINE 10 CAFETARIA 17 17 17 17 21 CAFETARIA 8 CAFÉ/ RESTAURANT 9 10 11 12 14 CAFÉ/ RESTAURANT 14 '75 '76 '77 '78 '80 1980 109 111 105 106

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1981 | | pagina 10