digingsborden, door Rotterdam gereden en de bevolking geattendeerd op de ont hulling van Manneke Pils. HISTORISCHE BANDEN De heer Heineken wees in zijn toespraak op de oude, historische banden tussen Heineken en de gemeente Rotterdam. Hij memoreerde dat in 1873 de brouwerij on der leiding van Gerard Adriaan Heineken, in bedrijf kwam en constateerde dat anno 1980 twee van elke drie glazen bier die in de stad Rotterdam worden gedronken uit de Heineken kelders komen. Kelders, die zich nu niet meer in Rotterdam bevinden. En daarmee kwam de heer Heineken op de noodzaak van het verplaatsen van de brouwerij in 1974 naar elders. De noodzakelijke uitbreiding van de pro- duktie kon niet aan de Crooswijksesingel worden gerealiseerd. Het vertrek van de brouwerij heeft geen "gat" in Crooswijk achtergelaten. De heer Heineken sprak van de sympathieke en geslaagde woningbouw die op het voormalige brouwerij-terrein is gereali seerd. En ook nu nog bepaalt het uiterlijk van het voormalig brouwhuis het beeld op de hoek van de Crooswijksesingel: bij de bouw van het Dura-kantoor heeft men de gevel identiek aan dat brouwhuis opge trokken. STADSVERNIEUWING Voordat burgemeester Van der Louw tot de onthulling overging stond ook hij even stil bij de banden tussen Rotterdam en Heineken. Maar de burgemeester legde de nadruk op het feit dat het Rotterdamse ge meentebestuur het hart heeft verpand aan stadsvernieuwing. En dat men tegen die achtergrond niet al te ongelukkig met het vertrek van de brouwerij is geweest, om dat op het vrijgekomen terrein woning bouw kon worden gerealiseerd. Met trots liet Rotterdam's eerste burger weten dat nu 270 woningwet-woningen zijn ge bouwd, daar waar eertijds de Heineken brouwerij stond. Voor 1981 staan er nog duizend nieuwe woningen in Crooswijk op het programma van het gemeentebestuur. LEEFBARE STAD Maar het is niet alleen de stadsvernieuwing die de aandacht van het gemeentebestuur heeft; ook verklaarde de heer Van der Louw veel belang te hechten aan een leef bare stad, waarin kunst een plaats heeft. In die zin waardeerde hij het initiatief van Heineken, om de stad een beeld aan te bie den, zeer. Tegelijkertijd wees de burge meester erop dat alles wat door het bedrijfs leven voorde kunst wordt gedaan als extra gewaardeerd wordt, maar dat niet de taak van de overheid overgenomen mag wor den. Nadat de burgemeester tot de onthulling was overgegaan en hij met de heer Heine ken en beeldhouwer Noorlander had ge proost op "de bierdrinker" -zoals het beeld officieel heet- namen de Crooswijk- se kinderen spontaan "bezit" van het bronzen Manneke Pils. Juist ook om de relatie tussen het beeld en de bevolking van Crooswijk te leggen, 8 werd op de dag van de onthulling in de Heineken café's in Crooswijk een pilsje getapt voor de "historische" prijs van vijftig cent. Van dat gebaar is spontaan gebruik ge maakt en ook buiten Crooswijk heeft Manneke Pils in de horeca zijn weerklank gevonden. Als de reacties in Crooswijk een graad meter zijn, wordt Manneke Pils wellicht net zo'n symbool als het beroemde Brus selse "Manneke". De brouwerij in Rotterdam zoals die tot 1974 in gebruik was. Het witte gebouwtje op de voorgrond, het voormalige café Hollandia, heeft plaats gemaakt voor een pleintje waarop nu het beeld van Manneke Pils is neergezet. Burgemeester Van der Louw ontvangt uit handen van de heer Heineken een pul met inscriptie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 8