OPENING NIEUWBOUW BIN DEN BERG OPGELUISTERD DOOR ARD EN KEESSIE Een andere groothandel die in de afgelopen tijd een nieuw pand betrokken heeft, is J. van den Berg te Woer den. De spectaculaire opening op 6 september jl. werd door Ard en Keessie in de Heineken bierton verricht. STUKJE GESCHIEDENIS In 1898, alweer 82 jaar geleden, is het in de Driekoningendwarsstraat in Arnhem allemaal begonnen. Adrianus van Pernis, de grootvader van Rob van Pernis, nam toen de op dit adres gevestigde bottelarij van ene Cornelis Smits over. Naast het bottelen van limona des en mineraalwater weet hij nog geen jaar later de alleen-vertegenwoordiging van het bekende Duitse biermerk Dort- munder Union te verkrijgen, dat hem bij handgeschreven contract geleverd werd voor de prijs van 18 gulden per 100 liter! In 1904 verhuist het bedrijf naar het pand aan de Prinsessestraat waar meer ruimte ter beschikking was. Dan wordt het wat stil rond de Firma Van Pernis. Het duurt tot 1914, als Adrianus van Pernis voor de som van 6.900 gulden de groothandel in bier en gedistilleerd van de Weduwe Eykholt overneemt, en Amstel bier, waar van het bedrijf een agentschap had, in het assortiment van de firma Van Pernis ver schijnt. Bovendien bracht deze overname een aan tal (eigen) merken gedistilleerd produkten mee zoals jenever, vieuxbessenjenever en verloflikeuren. PERMANENTE EXPOSITIE Praten met de medewerkers over de ge schiedenis van het familiebedrijf geeft stof voor lange verhalen. Dat wordt mede ver oorzaakt door het feit dat de familie Van Pernis heel veel dingen die in verband staan met deze geschiedenis, heeft be waard. Allerlei gebruiksvoorwerpen, in middels antiek, honderden foto's en een schat aan documentatie-materiaal. Genoeg om er een klein museum mee op te zetten. Ook de kwitantie voor de koopsom van 6.900 gulden zit nog in het archief van de familie. Kortgeleden heeft het gemeen tearchief van Arnhem allerlei foto's en do cumenten geleend om deze te kopiëren. Het is de bedoeling van de familie Van Pernis om in het nieuwe pand een ruimte te benutten voor een permanente expositie van alle bewaard gebleven materialen, foto's en documenten. BESPARING BOUWKOSTEN De bouw van hetnieuwepand is helemaal in eigen hand gehouden. Weliswaar is een ar chitect aangetrokken om het ontwerp en de bouwtekening te vervaardigen, noodzake lijk om de benodigde vergunningen van de gemeente te verkrijgen, maar er is geen ge bruik gemaakt van een aannemer die het to tale bouwproject voor zijn rekening nam. Rob van Pernis heeft alle onderaanne mers, van de loodgieter tot en met de bouwer van de staalconstructie, zelf inge huurd en begeleid. Dit betekende uiter aard dagelijks bezig zijn met het project, maar heeft er ook voor gezorgd dat een be langrijke besparing in de bouwkosten werd bereikt. Al met al is de bouw voor spoedig verlopen. Rob van Pernis voelt zich, samen met zijn vijftien medewer kers, heel gelukkig in het nieuwe pand en is er van overtuigd dat zij, nog meer dan vroeger, kunnen zorgen voor een pro bleemloze distributie van het grote assorti ment dranken naar de ruim driehonderd afnemers in het rayon Arnhem en directe omgeving. Vóór de officiële opening werden Ard Schenk en Kees Verkerk onder grote be langstelling in deze rijdende bierton door Woerden gereden, voorafgegaan dooreen majorette-corps. De opening geschiedde door Ard en Keessie die in de bierton door een papieren wand, voorzien van een teke ning van beide ex-schaatssterren in actie, het pand binnenreden. Zij onthulden bo- V.l.n.r. de heren Waayer reclame service HeinekenSchenk, Van den Berg en Verkerk vendien een gedenkplaat in de hal, die door de kinderen Van den Berg was aan geboden. Bij deze plechtigheid waren onder meer de burgemeester en wethouders van Woerden aanwezig, alsmede de heer Folmer van Heineken. Deze gaf in zijn toespraak de geschiedenis van Van den Berg weer, die met de handkar een gros- sierderij in dranken begon. Namens de brouwerij bood de heer Folmer de heer Van den Berg een mooi Delfts blauw tegelplateau aan. Voorlopig hoogtepunt in de geschiedenis van Van den Berg is de verhuizing van het steeds moeilijker te bereiken en te klei ne pand aan de Hoge Rijndijk, naar het geheel nieuwe, ruime pand op het indu strieterrein van Woerden. Men zal zich wellicht afvragen wat Ard en Keessie bij deze opening deden. Dat wordt duidelijk wanneer men weet dat Joop van den Berg in 1962 jeugdkampioen schaatsen van Nederland werd, met Kees Verkerk als tweede. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 19