cagedeelte kan, als de exploitatie zich gunstig zou ontwikkelen, verder worden uitgebreid. HET INTERIEUR Met uitzondering van de plafonds boven de banen en bij de entreepartij, zijn over al balkenplafonds toegepast, dit in combi natie met twee stuks kapvormen voor de centrale gedeelten bij de bar en in het res taurant om de relatie met buiten te verster ken. Voor de vloeren is een goed tapijt toege past met uitzondering van het centrale ge deelte tussen de bintstijlen in het restau rant, waar plavuizen gebruikt zijn zodat deze ruimte ook als dansvloer gebruikt kan worden. Voor de wanden is naast schoon metselwerk in een rood-bruine hand vormsteen, gebruik gemaakt van hardhou ten lambriseringen in een nauwkeurig af gewogen wisseling. Een sfeervolle ver lichting van brons-kleurige armaturen in combinatie met zelf geconstrueerde arma turen en stijlvol eiken meubilair met rie ten zittingen op de stoelen completeren het geheel. Aan de ruimte voor de banen is bijzondere zorg besteed, omdat een dergelijke, grote open ruimte ernstig afbreuk kan doen aan het gezelligheidsaspect. Door hier de vloer te verlagen, een schijnkolommenrij als afscheiding toe te passen en bij de lange wand extra zorg te besteden aan de afwer king door middel van o.a. gedeeltelijke tapijtbekleding, is de ruimte volledig ge ïntegreerd in de rest van de inrichting. Het plafond is hier gemaakt van houtwol-ce- mentplaten. Het horecagedeelte is zowel achter, als gedeeltelijk naast de banen ge situeerd, wat in praktijk bijzonder prettig is. De grote bar is nog iets afgescheiden om minder dominerend in het geheel te zijn en tegelijkertijd de intimiteit wat te verhogen. Door gebruik te maken van vouwdeuren en door middel van luikjes, afsluitbare openingen in de wand tussen café en restaurant, ontstaat een zekere openheid tussen beide ruimten, wat voor al van belang is wanneer het gehele bedrijf tegelijk wordt afgehuurd. INVESTERING Het moge bekend verondersteld worden dat een bowlingbedrijf een grote investe ring vraagt. Naast het grote oppervlak van de banen, moet het horecagedeelte vrij royaal van omvang zijn om alle activitei ten naast en in combinatie met het bowlen te kunnen laten plaatsvinden, hetgeen nodig is voor de exploitatie. Het staat vast dat door omstandigheden aankoop en ver bouwing van deze boerderij een relatief hogere investering hebben gevraagd dan dit bij nieuwbouw het geval geweest zou zijn. Anderzijds mag geconcludeerd wor den dat er nu een uniek bedrijf is ontstaan, waarbij verondersteld mag worden dat het publiek gevoelig is voor de charme van een dergelijk ontwerp. De verouderde boerderijvorm die als zodanig bezig is te verdwijnen van het Friese platteland, is, als een brug tussen verleden en heden, hier toch nog levensvatbaar gebleken met deze nieuwe bestemming. Het centrale gedeelte in het restaurant met plavuizen op de vloer en doorkijkjes naar café Buitenaanzicht van t Haske met entree en parkeerterrein

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 17