Iepen in de bouwerij BOWLINGCENTRUM 1 HASKE TE JOURE, NIEUW BEDRIJF ONDER OUD DAK Bowlen neemt langzaam maar zeker ook bezit van het noorden van het land. In Joure is 't Haske, een tot bowlingcentrum verbouwde boerderij, na een bouwtijd van zes maan den in juli voor het publiek opengesteld OUDE STOLPBOERDERIJ Het betreft hier een ongeveer 110 jaar ou de stolpboerderij op een terrein van 4000 vierkante meter. Karakter en vorm van de boerderij dienden te worden gehandhaafd. Voor dit project verzorgde het Heineken Bouwbureau de layout, de afbouw en de inrichting, terwijl een plaatselijk archi tect het bouwkundig gedeelte voor zijn re kening nam. Het woongedeelte kon door middel van vrij eenvoudige ingrepen wor den verbouwd en opnieuw als woning in gebruik worden genomen. Het zware bintwerk was in goede staat, maar aan het dak moest heel wat gesleuteld worden om het waterdicht te krijgen. Voor het overige moest worden besloten tot (ver)nieuw- bouw. L DE OPZET Om een optimale indeling te verkrijgen, j' werd besloten de zes banen in dwarsrich- ting te situeren, gedeeltelijk in een nieuw aangebouwde vleugel die in dezelfde stijl is opgetrokken als de oude boerderij, ove rigens nu uitgevoerd met een staalcon structie. Voor de indeling was het bestaande bint- werk - acht bintstijlen dragen het enorme dak - uiteraard erg bepalend. Slechts één bintstijl stond de banen dermate in de weg, dat deze opgevangen moest worden op een portaal-constructie van staal. Indebinnen- hoek die is ontstaan tussen het oude en het Reeds vanaf begin 1978 waren er plannen voor nieuwbouw, doch deze mislukten tot tweemaal toe door problemen met bestem mingsplannen en aankoop van grond. Daarna werd een derde mogelijkheid aan gegrepen, het verbouwen van een boerde rij als zodanig, die tot het moment van aan koop nog in gebruik wasVoorbereiding en realisatie hebben op deze manier ongeveer 2 jaar in beslag genomenHet getuigt van een groot doorzettingsvermogen van de initiatiefnemersde families Riemersma en Jelsma, om ondanks de de diverse tegen slagen toch door te zetten. nieuwe gedeelte, is de 'overdekte' entree gesitueerd, duidelijk zichtbaar vanaf inrit en parkeerterrein. Bij de entree is nog een terras aangelegd. Het bedrijf bevat naast de zes bowling banen een café-gedeelte met 90 zitplaat sen en een restaurant-zaal met ongeveer 110 zitplaatsen. De zaalcapaciteit voorziet in een behoefte van Joure. Het aantal zit plaatsen kan bij bruiloften en partijen wor den uitgebreid door middel van een hon derdtal klapstoelen, welke hiervoor in re serve genomen is. Centraal gelegen is de keuken met de uitgiftes; om bedrijfs-eco- nomische redenen is ook de receptie en schoenenuitgifte hierbij gegroepeerd, ook al liggen deze nu wat verder van de entree. Om diverse redenen is ervan afgezien om de grote kapruimte te gebruiken in het interieur of zelfs te gebruiken voor verdie- pingbouw. Het aantal banen is bepaald, doch het hore- 16 ACTIVITEITEN VAN HET HEINEKEN BOUWBUREAU o O O-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 16