In het juni-nummer van Tap en Schap in 1974 werd melding gemaakt van een nieuw pand van zuivelgroothandel Littooy te Klundert. Nu, ruim zes jaar later, heeft de firma Littooy wegens ruimtegebrek al weer een nieuw pand betrokken. Daags na de verhui zing spraken wij met de heer N. Littooy. Het afgelopen half jaar is de heer Littooy drie dagen per week bezig geweest met de bouw van het nieuwe pand. Ontwerp van het pand is van hemzelf afkomstig, maar door een tekenaar uitgewerkt. De maga zijnruimte bedraagt 5720 m2 en de kan toorruimte (gelegen op de eerste verdie ping) 700 m De totale oppervlakte van het terrein is 16.400 m2, met een uitbrei dingsmogelijkheid voor het pand van nog een kwart van die ruimte. In deze eco nomisch moeilijke tijd, lijkt de voor Lit tooy gunstige ontwikkeling van de afgelo penjaren zich voort te zetten. De omzet tot en met september 1980 ligt 22% boven die van het vorige jaar. De toekomst biedt nu vanuit het nieuwe pand zeker gunstige perspectieven SAMENWERKING CAMPINA Eén van de oorzaken van deze groei is de sa menwerking sinds enkele jaren met Cam- pina. In 1978 is Campina begonnen haar melkbezorgingsapparaat af te stoten, het geen inmiddels voltooid is. Deze melkbezorging vond plaats in heel Brabant en Zeeland, het land van Heusden en Altena en een gedeelte van Limburg. De voorheen bij Campina aangesloten zui velhandelaren worden nu bevoorraad door Littooy. Levering geschiedt uitsluitend aan melk- annex zuivelhandelaren. Van de in totaal 260 afnemers, rijdt meer dan de helft met een winkelwagen. De vraag naar bezorging aan huis neemt weer toe. Dit type detaillist brengt voor de groothan del een grote stiptheid met zich mee wat betreft uur van levering; de "venter" of "slijter" zoals de heer Littooy ze noemt, moet op zijn beurt ook weer op een bepaal de tijd bij zijn klanten zijn. 14 BETROKKENHEID PERSONEEL Dit brengt ons op het punt van de service, één van de dienstverleningen waar de heer De heer N. Littooy Littooy naar eigen mening z'n succes aan te danken heeft. "Dat vinden we erg be langrijk. Al komt er vanavond een vracht wagen laat binnen, hij moet en zal van avond nog geladen worden, anders loopt het morgen mis. Die winkelwagens moe ten op tijd de weg op," aldus de heer Lit tooy. Als andere redenen van zijn succes noemt hij hard werken en het stimuleren van het personeel. "Je moet naast je per soneel staan en inspringen als dat nodig is. Soms trek ik gewoon mijn stofjas weer aan." Het personeelsverloop bij Littooy is dan ook erg klein. KOSTENBESPARING Littooy heeft momenteel 42 man perso neel, waarvan zes werkzaam op het kan toor, vier vertegenwoordigers, een buiten dienstman en de rest magazijn- en expe- ditiepersoneel. De administratie is volle dig geautomatiseerd met een IBM 34 com puter. Voor het laden en lossen van de zeven vrachtwagencombinaties zijn twaalf laad- kuilen in gebruik. Nadat een vrachtwagen gelost is, staat de nieuwe lading al klaar in het magazijn, direct achter de laadkuil. Aanvoer en expeditie zijn gescheiden. In het magazijn wordt natuurlijk gewerkt met vorkheftrucks en verzameltrucks; voor Littooy is dit echter iets nieuws, aan gezien het vorige magazijn zo vol stond dat er geen trucks doorheen konden rijden. Doordat in het nieuwe pand een aantal werkzaamheden aanzienlijk efficiënter kan verlopen, kan zonder uitbreiding van personeel de te verwachten omzet-verho- ging gerealiseerd worden. GROOTHANDEL liTTOW ONDER NIEUW Mlf UTTOOVS GROOTHANDEL - -■ -V" LÏ3Z3 EIEE23 12 EES I fc-UB

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 14