Darlant du Min DOOR J. ZELLENRATH rioja Evenals in de meeste landen rond de Middellandse Zee is over heel Spanje wijnbouw mogelijk. Nogal logisch, zullen velen zeggen, een land met zoveel zon. Zo eenvoudig ligt dat nu ook weer niet. De zonnewarmte is erg belangrijk voor het rijpen van vruch ten en de vorming van suikers, maar kwaliteitswijnen vinden we alleen in streken waar aanvullende klimatologische omstandigheden in samenspel met een goede bodemge steldheid andere eigenschappen aan de voor het maken van wijn bestemde druiven toe voegen, o.a. de onmisbare zuren. Een gebied waar een aantal gunstige fac toren voor de wijnbouw van nature aan wezig is, is Rioja met onmiddellijk daar aan toegevoegd de factor "vakkennis" als toevallige, onontbeerlijke inbreng in de wording van plant via vruchtvorming naar "edele" wijn. Om met het laatste te beginnen, de factor "vakkennis". Er zijn vele gebieden in de wereld aanwijsbaar waar goede wijn ge wonnen zou kunnen worden, maar waar de mens, om welke reden dan ook, er nog niet toe gekomen is de gunstige omstan digheden te benutten. Anderzijds is er een groot aantal gebieden, waar juist de laat ste tijd verrassende resultaten worden be haald, zoals Californië, Australië, enz. Strikt genomen geldt ook voor de aller hoogst geklasseerde wijnen van Frankrijk, dat zij hun status uitsluitend te danken hebben aan toewijding en beperking van de opbrengst, gepaard aan technische ken nis van de mens die de aanwezige natuur lijke voorwaarden optimaal tot hun recht deed komen. KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN In een gebied als Rioja noem ik het helpen van de natuur door de mens "toevallig", omdat bodem en klimatologische voor waarden hier erg gunstig zijn voor andere landbouwgewassen. 10 RIOJA

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 10