TOEKOMST Gevraagd naar de toekomst van de dran- kengroothandelsorganisatie stelt de heer Halma: "De functie van de drankengroot handel is voornamelijk een regionale. Hij zal zijn klanten, naast een scherpe prijs ook in toenemende mate service moeten bieden. Daarnaast is het belangrijk dat er een breed assortiment gevoerd wordt, met de nodige discipline voor wat betreft de inkoop. De keuze van de leverancier is daarbij belangrijk. En dan geloof ik dat het contact tussen de leverancier en de organisatie van essen tieel belang is. Er moet sprake zijn van een vertrouwenspositie. Waarbij ik wel kwijt wil dat met name de leverancier meer moet gaan inzien dat een organisatie als de onze ook in zijn belang is. Want dat is de belangrijkste voorwaarde van bestaan van de organisatie: een functie voor groothan del én leverancier. Juist ook de leverancier heeft belang bij het behoud van de distri butie. En in die toekomstige ontwikke lingen staat het voortbestaan van de groot handel voorop, waarbij VIP een middel is en niet een doel op zich". "De tijd dat de drankenhandelaar zélf zijn beste klant was, is definitief voorbij. Nu red je het niet meer om met gezellige be zoekjes aan je klanten je omzet te waar borgen. Van de drankengroothandelaar wordt verwacht dat hij weet hoe de markt in elkaar zit, in welke richtingen de ont wikkelingen gaan en hoe daar op inge speeld kan worden. Daartoe moetje theo retische kennis op peil zijn, de "slokjes baas" van vroeger bestaat niet meer". Krasse woorden van BéGéDé-voorzitter HMateboer, een rondborstige Zwollenaar met een realistische kijk op zaken doen. "Onze BéGéDé organisatie is met 66 le den de grootste in de drankenhandel, en ook voor de BéGéDé geldt dat het niet al leen maar een organisatie meer is die via centrale inkoop de belangen van de leden behartigt. Natuurlijk is de inkoop nog wel het belangrijkste punt maar direct daarna volgt toch de verkoop", stelt de heer Mateboer, die vindt dat de verkoop van dranken een speciale kunde vereist. Als belangrijkste zaken in het contact met de klant noemt hij: de expeditie, de retour emballage, de voorlichting en de service. "En dat zijn de terreinen waarop wij als organisatie onze. leden wegwijs proberen te maken. Daartoe worden weekend-cur sussen met externe docenten georgani seerd. Ook maken wij regelmatig excur sies naar leveranciers om te zien hoe de dranken nu eigenlijk gemaakt worden, dat geeft een stukje produktkennis". VOORLICHTING Een drankengroothandelaar heeft in veel gevallen een stuk voorlichting nodig, vindt de heer Mateboer. "Kleinere bedrij ven bijvoorbeeld ondersteunen wij op het gebied van het voeren van administratie; op onze bijeenkomsten komt dit soort za ken aan de orde. En vergis je niet, er zijn ook nu nog handelaren die 's winters hun bier en limonade op hoop van zegen buiten laten staan bij gebrek aan opslagruimte. Ook in dat soort situaties proberen wij als organisatie te adviseren." NIET GROTER Er wordt nauwelijks een groei van de BéGéDé organisatie verwacht. Deels om dat een verdere groei van het leden aantal de organisatie onhanteerbaar zou maken in de visie van de heer Mateboer, deels om dat in de regio's waar de BéGéDé leden gevestigd zijn in feite geen plaats meer is voor nieuwe leden. "Onze leden kun je voornamelijk in de noordelijke provin cies, Overijssel en de kop van noord- Limburg vinden", vertelt de heer Mate boer. "Wij hebben er ook geen behoefte aan om leden te werven in bijvoorbeeld het westen van het land. Nu kunnen wij als organisatie tegen zo weinig mogelijk kos ten werken", stelt de voorzitter. Voor de toekomst ziet de heer Mateboer vooral een taak op het gebied van kennisvermeerde ring bij de leden. KLEINE FLES Pratend over het assortiment in de dran kengroothandel blijkt de heer Mateboer een vurig pleitbezorger van de "kleine fles" te zijn. "Ik geloof dat het anonieme glas limonade door de horecaklant steeds minder geaccepteerd zal worden. Het pu bliek vraagt steeds vaker naar een flesje fris en ik vind dat terecht want het staat veel aardiger en verzorgder". Een van de kenmerken van de BéGéDé or ganisatie is het feit dat zij zoveel mogelijk de merken van de leveranciers propageert. "Wij werken niet met eigen merken en hebben ook geen eigen import. Onze leden staan achter de merken van de leve ranciers en dat maakt ons een interessante partij voor die leveranciers". CONGRESDAG De jaarlijkse congresdag van de BéGéDé, één van die gelegenheden binnen de orga nisatie, waar zakelijke en plezierige con tacten worden gecombineerd, vond dit jaar plaats in Hengelo. Na de algemene le denvergadering in de ochtenduren, was er een beurs die werd verzorgd door de leve ranciers. Behalve het informatieve karak ter dat de bijeenkomst had, was het ook een soort reünie, waardoor de leden hun ervaringen konden uitwisselen. Duidelijk blijkt uit dit soort congresdagen dat, evenals binnen de Drako en VIP, de onderlinge contacten tussen de leden van vitaal belang zijn voor de organisatie. 5 BéGÉDé-voorztócrMatebocr: „Tijd van slokjes-baas voorbij.' BéGéDé-voorzitter HMateboer

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 5