ken ook food- en non-food-artikelen in het assortiment op te nemen. Een ontwikke ling die zich verder voortzet? "Ik dacht het niet", antwoordt de heer Prins. "Elf van onze leden zijn nu op dit terrein actief, maar ik geloof niet dat er nog een struc turele uitbreiding inzit. De filosofie van Drako is altijd geweest om een compleet, breed drankenpakket aan te bieden. Daarmee is een klantenkring opgebouwd die recentelijk ook naar food- en non-food-artikelen vroeg. Dat is dan een stukje handel dat wij niet laten liggen, maar Drako blijft primair een dranken- groothandelsorganisatie. Ik verwacht dat de food- en non-food-artikelen ook in de toekomst niet meer dan 5% van het totale assortiment zullen uitmaken". TOEKOMST Als hem gevraagd wordt naar zijn visie op de toekomst zegt de heer Prins: 'Tk ben blij dat ik als scheidende voorzitter een or ganisatie achter kan laten met jonge on dernemers. De huidige situatie binnen de Drako zal zich consolideren waarbij er ook geen grote ledenaanwas is te verwach ten. In 1979 bereikten de dertig leden een gezamelijke omzet van 205 miljoen gul den. Voor 1981 beschikt Drako over een werkkapitaal van ruim één miljoen gul den. Met het huidige ledenaantal van 31 is Nederland geografisch "gedekt" en vor men we een sterke organisatie met een ge zonde basis. Door de jaren heen heeft Drako bewezen alert te zijn en op allerlei ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dat was haar grote kracht. Met het oog op de toekomst zal Drako er voor moeten waken geen log instrument te worden. Flexibili teit is de belangrijkste voorwaarde voor een gezond voortbestaan van onze organi satie." VIP-directeur JHalma In Nijmegen is het hoofdkantoor van de VIP gevestigd. Ruim dertien jaar geleden gestart als inkooporganisatie voor de dran kengroothandel, is de VIP uitgegroeid tot een organisatie waarbij de nadruk ligt op de verkoopactiviteiten. Met dertien leden, gevestigd in alle delen van Nederland, is de VIP een relatief kleine organisatie. Toch heeft de VIP als enige van de drie drankengroothandelsorganisaties een hoofdkantoor. Met directeur J. Halma praten wij over "zijn" organisatie. "Als organisatie staan wij het dichtst bij de Drako. De afgelopen jaren hebben wij bewust het accent van onze activiteiten verlegd naar de verkoop. Natuurlijk blijft daarbij de collectieve in koop de basis van onze werkzaamheden' Als een van de taken van de organisatie ziet de heer Halma een geleidelijke groei van het ledenaantal. "Maar wij zijn wel selec tief in de aanname. Het moeten in ieder geval vrije groothandels zijn die geen vaste binding hebben met een brouwerij. Daar naast hechten wij veel waarde aan een goede spreiding in het assortiment van het adspirant-lid". BEGELEIDING De bij de VIP aangesloten groothandels leveren voornamelijk aan horeca-afne- mers en slijterijen, waarbij een relatief grote omzet wordt behaald in gedistil leerd. Vijf jaar geleden werd een program ma opgezet waarbij de spreiding van acti viteiten in de markt centraal stond. Uit breiding van het assortiment resulteerde in de samenstelling van een collectief wijn-assortiment. "Dat is één van de dingen die wij voor onze leden kunnen doen" verklaart de heer Halma. Behalve de samenstelling van het assortiment heb ben wij ook gezorgd voor een wijninstruc tie, zodat de groothandelaar ook de achter gronden van de door hem gevoerde wijnen kent". De werkzaamheden van het hoofd kantoor hebben vooral een begeleidend karakter. "In de markt opereert de VIP- grossier autonoom. Daarbij is de organi satie ondergeschikt. Wij zijn in feite de achtergrondmuziek en de ondernemer de solist" stelt de heer Halma. Die begeleiding spreekt ook uit de andere werkzaamheden van de VIP. Zo adviseert zij haar leden bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe produkten. "In onze inkoopfunc tie hebben wij natuurlijk veel contact met de leveranciers. En behalve de jaarafspra ken komen in die gesprekken ook nieuwe produktontwikkelingen aan de orde. Dan leggen wij onze leden deze nieuwe pro dukten voor en verbinden daar ons advies aan", aldus de VIP directeur. Maar ook op het gebied van de automatisering oriën teert de VIP zich voor haar leden. En dat automatisering een harde noodzaak is wijst de dagelijkse praktijk uit. De heer Halma daarover: "Alleen via automati sering kun je de noodzakelijke statistische en budgettaire overzichten maken. Vooral ook nu de marges onder druk staan moet er periodiek inzicht in de resultaten moge lijk zijn". Door gebruik te maken van de automatisering kan de VIP haar leden adviseren ter zake van de bedrijfsvoering. Zo beschikt zij over de omzetgegevens van de leveranciers bij haar leden en kan via vergelijking van bedrijfsresultaten de ondernemer zijn koers aanpassen. EIGEN IMPORT De VIP importeert een aantal dranken die onder eigen merk gevoerd worden. Zo zijn dat wijnen uit Duitsland en Frankrijk, sherry, whisky en een aantal speciale bie ren. "Een drankengroothandel moet in ie der geval ook een aantal speciale bieren in het pakket hebben" meent de heer Halma. "En hoewel het nog niet om grote aantal len gaat merk je toch dat het publiek, zo wel in het café als bij de slijter, vaker naar speciale bieren vraagt". „VIP is de achfcrgrondniiizitfi, ondernemer de solisi'.' 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1980 | | pagina 4